Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Uzņēmējdarbība Eiropā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Eiropas Savienības 500 miljoni iedzīvotāju nodrošina plašu tirgu Latvijas uzņēmējiem, un dalībvalsts statuss ir padarījis uzņēmējdarbību visās Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs vienkāršāku, ātrāku un lētāku.

Neskaitāmi lieli un mazi uzņēmumi un privātpersonas šobrīd iegādājas preces un pakalpojumus tūkstošiem kilometru attālumā no viņu izcelsmes valsts. Un, pateicoties ES vienotajam tirgum, tagad ir gandrīz tikpat viegli nodarboties ar uzņēmējdarbību visā Eiropā kā vienas valsts robežās.

Eiropas kopējais tirgus, kas tika izveidots 1957. gadā, palīdzēja padarīt tirdzniecību Eiropā vieglāku, bet Vienotais Eiropas akts 1986. gadā pavēra ceļu brīvai darbaspēka, kapitāla, preču un pakalpojumu kustībai.

Palīdzot uzņēmējiem

ES valstis strādā kopā, lai pēc iespējas atvieglotu Latvijas uzņēmumu darbošanos kopējā tirgū. Dalībvalstis sadarbojas, lai samazinātu birokrātiju un saskaņotu tehniskos un drošības standartus. ES cenšas iedrošināt mazo un vidējo uzņēmumu darbošanos ārpus savas valsts robežām, sniedzot informāciju, konsultācijas un atsevišķos gadījumos pat finansiālu atbalstu.

Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikā. Tie ir ievērojams uzņēmējdarbības prasmju, inovāciju un nodarbinātības avots. Eiropas Savienībā apmēram 23 miljoni MVU nodrošina apmēram 75 miljonus darbavietu, un 99% visu uzņēmumu ietilpst tieši šajā kategorijā.

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (CIP) mērķis ir veicināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Tās galvenā auditorija ir MVU, atbalstot inovācijas (ietverot ekoinovācijas), nodrošinot labāku piekļuvi finansējumam un sniedzot biznesa atbalsta pakalpojumus reģionos. Tā mudina aktīvāk izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un palīdz veidot informācijas sabiedrību. Tā arī veicina atjaunināmās enerģijas lielāku izmantošanu un energoefektivitāti. CIP budžets laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam ir 3,6 miljardi eiro.

CIP ir trīs darbības programmas. Katrai ir savs konkrēts mērķis, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju un to novatorisma jaudu konkrētā jomā, piemēram, IKT vai ilgtspējīgi energoresursi:

 

Uzņēmējdarbības un inovāciju programmai (EIP), kuras budžets ir 2,1 miljards eiro, ir šādi mērķi:

• Labāka MVU piekļuve finansējumam ar riska kapitāla ieguldījumiem un aizdevumu garantiju instrumentiem

• Uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta pakalpojumi, ko sniedz reģionālos centros – Eiropas Uzņēmējdarbības tīklā

• Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

• Atbalsts ekoinovācijām

• Atbalsts tādas politikas veidošanai, kas veicina uzņēmējdarbību un inovācijas

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programmai (ICT PSP), kuras budžets ir 728 miljoni eiro, ir šādi mērķi:

• Vienotas Eiropas informācijas telpas izveide un Eiropas iekšējā tirgus stiprināšana IKT un uz IKT balstītiem produktiem un pakalpojumiem

• Inovāciju veicināšana, plašāk izmantojot un ieguldot IKT

• Iekļaujošas informācijas sabiedrības attīstība un efektīvāki pakalpojumi sabiedriskās intereses jomās, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošana

 

Programmai "Saprātīga enerģija Eiropai" (IEE), kuras budžets ir 727 miljoni eiro, ir šādi mērķi:

• Energoefektivitātes un enerģijas avotu racionālas izmantošanas veicināšana

• Jaunu un atjaunināmu enerģijas avotu veicināšana un dažādošana

• Energoefektivitātes un jaunu enerģijas avotu veicināšana transporta jomā

 

Eiropas Komisija ir izveidojusi interneta portālu, kas īpaši paredzēts MVU. Tā sniedz informāciju par visiem uzņēmējdarbības Eiropā aspektiem. MVU tiešsaistē var uzzināt par EK finanšu instrumentiem, un to, kur un kā var uz tiem pieteikties. Papildu informācija par finansējumu pieejama arī EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta mājas lapā.

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Eiropas Komisija ir izveidojusi interneta portālu uzņēmējiem, kurā atspoguļoti visi posmi, uzsākot uzņēmējdarbību katrā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šeit pieejama informācija no uzņēmuma izveides līdz pat tā vadīšanai un paplašināšanai.

Tiešsaistes rīki Eiropas darba mobilitātes portālā (EURES) arī var palīdzēt izpētīt darba tirgu visā Eiropā. Šajā mājas lapā ar iegūt nepieciešamo informāciju par darba apstākļiem un normatīvo regulējumu.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls(Enterprise Europe Network)ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju par specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus. Eiropas Biznesa tīkls ir viena no Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas sastāvdaļām, kas darbojas kā vienas pieturas aģentūra.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls savu darbību Latvijā uzsāka 2008 gadā.

Tā darbības pamatā ir koncepcija "nav iespējams kļūdīties", tādējādi nodrošinot pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā vēršas uzņēmējs.

Tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem vairāk nekā 40 valstīs, iekļaujot 27 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turciju, Horvātiju un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku), Eiropas Ekonomikas zonas valstis un citas trešas valstis.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir vienreizējs gan pēc tā ģeogrāfiskā pārklājuma, gan pieejamajiem pakalpojumiem.

Tīklā ir apvienotas un koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizācijas, kurās ir nodarbināti ap 4000 speciālistu, lai veicinātu ES uzņēmējdarbību.

Pakalpojumu sniedzēji

Pastāv arī īpaša palīdzība pakalpojumu sniedzējiem. Saskaņā ar Eiropas pakalpojumu direktīvu, kuru paredzēts pilnībā īstenot līdz 2009. gada beigām, visām ES valstīm ir pienākums vienkāršot procedūras pakalpojumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai.

Tas nozīmē, ka uzņēmumiem un privātpersonām, kas sniedz pakalpojumus, ir jāspēj veikt visas nepieciešamās formalitātes, izmantojot vienotos kontaktpunktus arī no attāluma un elektroniski.

Problēmu risināšana

Eiropas Komisija koordinē dienestu, kas izveidots, lai risinātu problēmas, kas radušās, valsts pārvaldes iestādēm pieļaujot nepareizi piemērot iekšējā tirgus noteikumus.

Solvit palīdzēs risināt tādas problēmas kā profesionālās kvalifikācijas un diplomu atzīšana, uzturēšanās atļaujas, balsošanas tiesības, sociālais nodrošinājums, transportlīdzekļu reģistrācija, pašnodarbinātas personas reģistrācija, valsts un pašvaldību iepirkumi, nodokļi, kapitāla vai maksājumu brīva aprite. Solvit pakalpojumi ir bezmaksas un tīkls darbojas visās 27 dalībvalstīs. Dienests ir apņēmies nodrošināt reālus risinājumus problēmām desmit nedēļu laikā.

Par to, ko Latvijas uzņēmējs ar ES finansējumu var paveikt, lai modernizētu un attīstītu savu biznesu, uzzināsiet, apmeklējot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietni, kā arī tīmekļa vietni esfondi.lv.

Plašāka informācija par to kur meklēt biznesa partnerus, saņemt atbalstu un kā sākt biznesu cita valstī pieejama EK pārstāvniecības sagatavotajā faktu lapā uzņēmējiem pdf - 488 KB [488 KB] .

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 31/10/2010  |Lapas sākums