Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Valsts atbalsta nosacījumi: EK skaidrojums
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

23/07/2014 00:00:00

Pēdējā mēneša laikā Latvija ir saņēmusi divus pozitīvus Eiropas Komisijas vērtējumus par valsts sniegto atbalstu uzņēmumiem, kas nonākuši grūtības – bankām "Reverta" un "Citadele" (bijusī Parex banka) un aviosabiedrībai airBaltic. Papildus jau esošajiem komisijas skaidrojumiem piedāvājam iepazīties ar dokumentu, kas apkopo būtiskākās atbildes par valsts atbalsta piešķiršanas, pārskatīšanas, apstrīdēšanas procedūru un kārtību ES dalībvalstīs.

  Valsts atbalsta nosacījumi: EK skaidrojums

  Konkurence. Valsts atbalsta procedūras

  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. pantā noteikts, ka atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko piešķir no valsts līdzekļiem, nedrīkst kropļot konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienībā, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai. Lai novērstu to, ka iekšējā tirgū uzņēmējdarbību veicoši uzņēmumi selektīvi saņem priekšrocības, tādējādi izkropļojot konkurenci, LESD ietver vispārēju aizliegumu sniegt valsts atbalstu. Taču zināmos apstākļos valsts iejaukšanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu ekonomikas veiksmīgu funkcionēšanu un kompensētu tirgus nepilnības. LESD paver iespējas īstenot dažādu politiku nospraustos mērķus, kurus var sasniegt, izmantojot valsts atbalstu un kuri tiek uzskatīti par saderīgiem ar iekšējo tirgu. Komisija ir atbildīga par ES noteikumu par valsts atbalstu izpildi[1]

  Paziņojums par atbalsta piešķiršanu

  ES valsts atbalsta kontrole nosaka pienākumu iepriekš ziņot Komisijai par visiem jaunajiem atbalsta pasākumiem.  Dalībvalstīm ir jāsagaida Komisijas lēmums, pirms tās sniedz plānoto atbalstu.  Dažos izņēmuma gadījumos ziņošana nav obligāta, piemēram:

  • atbalsts, uz ko attiecas grupu atbrīvojums (sniedzot automātisku apstiprinājumu vairākiem Komisijas noteiktiem atbalsta pasākumiem),
  • de minimis atbalsts, kura summa nepārsniedz 200 000 eiro vienam uzņēmumam trīs finanšu gadu laikā (100 000 eiro autotransporta nozarē), vai
  • atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas iepriekš apstiprinātu atbalsta shēmu.  

  Iepriekšēja izmeklēšana

  Saņemot paziņojumu, Komisija uzsāk iepriekšēju izmeklēšanu. Ja paziņojums ir nepilnīgs, Komisija var pieprasīt nepieciešamo informāciju no ziņojumu iesniegušās dalībvalsts. Ja dalībvalsts nesniedz pieprasīto informāciju noteiktajā laikā, paziņojums tiek uzskatīts par atsauktu.  No brīža, kad Komisija saņēmusi pilnīgu paziņojumu, tā divu mēnešu laikā lemj, ka:

  • nepastāv atbalsts ES tiesību aktu izpratnē, un pasākumu ir atļauts īstenot, vai
  • atbalsts ir saderīgs ar ES tiesību aktiem, jo tā pozitīvā ietekme atsver konkurences izkropļojumus, tādēļ ir atļauts to īstenot, vai
  • pastāv pamatotas šaubas par to, ka atbalsta pasākums, par ko ziņojusi dalībvalsts, ir saderīgs ar ES noteikumiem par valsts atbalstu, kā rezultātā Komisijai ir nepieciešams uzsākt padziļinātu izmeklēšanu. Šādā gadījumā atbalsta pasākumu īstenot ir aizliegts līdz brīdim, kad tiek pabeigta izpēte. (Skatīt formālās izmeklēšanas procedūru.)

  Vienkāršotā procedūra

  Šīs procedūras mērķis ir paātrināt vienkāršu gadījumu izpēti. Konkrētās atbalsta kategorijās, ja izpildīti visi nosacījumi, Komisijas pienākums ir pieņemt saīsināto apstiprinājuma lēmumu 20 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

  Atbalsta ļaunprātīga izmantošana

  Komisija var uzsākt arī oficiālu izpētes procedūru, ja tā konstatē, ka atbalsts, kuru atļauts īstenot, tiek izmantots ļaunprātīgi.

  Līdzšinējais atbalsts

  Lai nodrošinātu tāda līdzšinējā pirmspievienošanās atbalsta atcelšanu vai pielāgošanu, kas nesader ar iekšējā tirgus darbības noteikumiem, jeb lai pārskatītu atbalsta shēmas, kuras īstenot bijis atļauts agrāk, taču kuras vairs neatbilst iekšējā tirgus darbības kārtībai pašreizējos apstākļos, Komisijas pienākums ir informēt attiecīgo dalībvalsti, kurai savukārt ir tiesības viena mēneša laikā iesniegt komentārus.  Komisija izskata šos komentārus un nepieciešamības gadījumā piedāvā īstenot atbilstošus pasākumus līdzšinējā atbalsta salāgošanai ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Ja dalībvalsts neveic šos pasākumus, Komisija uzsāk oficiālās izmeklēšanas procedūru.

  Nelikumīgs atbalsts

  Nelikumīgs atbalsts ir atbalsts, kas piešķirts bez Komisijas piekrišanas. Komisijai ir nekavējoties jāpārbauda visa informācija, kuru tā saņem saistībā ar aizdomām par nelikumīgu atbalstu. Līdzīgi kā ar atbalsta pasākumiem, par kuriem iesniegts paziņojums, nepieciešamības gadījumā Komisija uzsāk nelikumīga atbalsta iepriekšēju izmeklēšanu un, ja turpina pastāvēt šaubas par atbalsta sniegšanas atbilstīgumu, tā uzsāk padziļinātu izmeklēšanu. Komisija var izdot rīkojumu, lai iegūtu informāciju no dalībvalstīm, apturēt atbalsta turpmāku piešķiršanu vai noteikt dalībvalstij atbalsta atgūšanas pienākumu.

  Negatīva gala lēmuma gadījumā īsteno izmaksātā atbalsta atgūšanu, piemērojot soda procentus (skatīt „Atgūšana”).

  Oficiālā izmeklēšanas procedūra

  Komisijas pienākums ir uzsākt oficiālu izmeklēšanu saskaņā ar LESD 108. panta 2. daļu, ja tai ir pamatotas šaubas par atbalsta saderību ar ES noteikumiem par valsts atbalstu vai ja tā sastopas ar procesuāliem sarežģījumiem nepieciešamās informācijas iegūšanas gaitā.

  Lēmumu par šīs procedūras uzsākšanu nosūta attiecīgajai dalībvalstij. Šajā lēmumā apkopots izmeklēšanas faktiskais un juridiskais pamats, un tas ietver Komisijas priekšnovērtējumu, kurā norādītas visas pastāvošās šaubas par pasākumu saderību ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Lēmumu publicē ES Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstīm un ieinteresētajām trešajām personām tiek dota iespēja iesniegt komentārus viena mēneša laikā no lēmuma publicēšanas datuma.  Savukārt attiecīgo dalībvalsti aicina komentēt ieinteresēto personu iesniegtos novērojumus.

  Gala lēmuma pieņemšana

  Komisija pieņem gala lēmumu oficiālās izmeklēšanas nobeigumā. Nepastāv juridiski noteikts termiņš, kurā ir jāpabeidz padziļinātā izmeklēšana. Tā faktiski ir atkarīga no daudziem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, sniegtās informācijas kvalitātes un attiecīgās dalībvalsts sadarbošanās.

  Pastāv trīs iespējamie iznākumi:

  • pozitīvs lēmums – ja atbalsta pasākums nav uzskatāms par atbalstu jeb ja atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu,
  • lēmums ar nosacījumu – atbalsta pasākums uzskatāms par saderīgu, taču tā īstenošanai piemērojami lēmumā noteiktie nosacījumi,
  • negatīvs lēmums – atbalsta pasākums nav saderīgs un to aizliegts īstenot. Komisija principā izdod dalībvalstij rīkojumu atgūt izmaksāto atbalstu no saņēmēja (skatīt „Atgūšana”). Ja lēmums ir saistīts ar līdzšinēju atbalstu, Komisija nevar izdot rīkojumu atgūt izmaksāto atbalstu, taču tā var aizliegt dalībvalstij turpināt sniegt atbalstu.   

  Tāpat lietu var izbeigt, dalībvalstij atsaucot savu paziņojumu.

  Atbalsta atgūšana

  Ja Komisija pieņem negatīvu lēmumu par jau izmaksātu atbalstu, tā pieprasa dalībvalstij atgūt izmaksāto summu no saņēmēja, piemērojot soda procentus (ja vien šāda atbalsta atgūšana nav pretrunā ar ES tiesību vispārīgajiem principiem). Šādā gadījumā sava lēmuma realizēšanas nolūkā Komisija uzsāk „atgūšanas lietu”. Ja dalībvalsts neizpilda lēmumu noteiktajā laikā, Komisija var nodot lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā (EST), neuzsākot pārkāpuma procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu. Atgūšanas mērķis ir atcelt uzņēmumam (uzņēmumiem) nepamatoti piešķirtās priekšrocības un atjaunot tādu stāvokli tirgū, kāds pastāvēja pirms šāda atbalsta piešķiršanas. Atgūšanas perioda termiņš ir 10 gadi.  

  Izskatīšana tiesā
  Visus Komisijas lēmumus un procesuālās darbības ir iespējams nodot izskatīšanai Vispārējā tiesā un visbeidzot EST. 

  2013. gada jūlijs. Šajā faktu lapā ir sniegta pamatinformācija par konkurences procedūru, un tā neaizstāj piemērojamo tiesību aktu normas.

  Plašāka informācija par valsts atbalsta kontroli pieejama šeit: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html.

  Šī un citas faktu lapas pieejamas šeit: http://ec.europa.eu/competition/publications.

  © Eiropas Savienība, 2013. gads. Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.    [1] Galvenokārt Konkurences ģenerāldirektorāts. Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts un Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts attiecīgi risina lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares jautājumus.

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 23/07/2014  |Lapas sākums