Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Kultūras komisāre sola spēcīgāku Eiropas atbalstu kultūras mantojumam
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

22/07/2014 00:00:00

Lai pārvarētu nozarei aktuālās problēmas, kultūras mantojuma organizācijām jātver iespējas izmantot Eiropas Savienības finansējuma programmas un rīcībpolitikas — tā vēsta jauns Eiropas Komisijas ziņojums. Politikas dokumentā "Kultūras mantojums Eiropas labā: ceļā uz integrētu pieeju" teikts, ka nozare atrodas krustcelēs: publiskā sektora finansējums ir sarucis, aizvien mazāk cilvēku piekopj tradicionālo kultūru, bet urbanizācija, globalizācija un jaunās tehnoloģijas arvien sadrumstalo potenciālo auditoriju. Tomēr tajā arī izceltas dalībvalstu un ieinteresēto pušu iespējas ciešāk sadarboties pāri robežām, lai pilnvērtīgi izmantotu kultūras mantojuma potenciālu veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību.

  Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu norādīja: "Eiropai jāpanāk, ka gan kultūras mantojuma pašvērtība, gan tā ekonomiskā un sabiedriskā vērtība ir pēc iespējas lielāka. Mums jābūt mantojumā sakņotās inovācijas degpunktā — gan jāizmanto digitalizācijas piedāvātās iespējas, gan sava pieredze kultūras mantojuma jomā jāpopularizē visā pasaulē. Jārosina visos Eiropas Savienības kultūras mantojuma objektos un muzejos vairāk orientēties uz cilvēkiem, ar jaunām metodēm un tehnoloģijām piesaistīt apmeklētājus un jo īpaši jauniešus. Jāpanāk, ka vēsture atdzīvojas. Esmu gandarīta, ka kultūras mantojums nākamos septiņus gadus saņems spēcīgāku Eiropas Savienības atbalstu.”

  Ziņojumā aicināts ciešāk sadarboties ES līmenī, lai apmainītos ar idejām un paraugpraksi, tādējādi pilnveidojot valstu kultūras mantojuma rīcībpolitikas un pārvaldību. Tajā arī atzinīgi vērtēta ES Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas pieeja, kas paredz ņemt vērā projekta ietekmi uz kultūras mantojumu, un Vispārējā grupu atbrīvojuma regula, kas atļauj šai nozarei piešķirt valsts atbalstu. Līdzīgu pieeju aicina izmantot, kultūras mantojumu atbalstot plašākās ES, valstu un reģionu līmeņa rīcībpolitikās.

  Arī līdz šim kultūras mantojumam piešķirts vērā ņemams ES finansējums, tostarp 3,2 miljardi eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gadā. Atbalstu piešķīra dažādiem projektiem, piemēram, Partenona un Pompeju saglabāšanas darbiem. Vēl 1,2 miljardi eiro no ES programmām tika piešķirti lauku kultūrmantojumam un aptuveni 100 miljoni eiro — kultūras mantojuma pētniecībai. Paredzams, ka ES ieguldījums kultūras mantojumā 2014.–2020. gadā būs vēl lielāks — varēs saņemt finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (kuros reģionālajai politikai kopumā atvēlēts 351 miljards eiro), programmas "Apvārsnis 2020" (80 miljardi eiro pētniecībai) un programmas "Radošā Eiropa" (1,5 miljardi eiro kultūras un radošajām nozarēm).

  Ievērojamas iespējas saņemt finansējumu un izstrādāt rīcībpolitikas ir arī tādās ar kultūras mantojumu saistītās jomās kā vietējā un reģionālā attīstība, izglītība, atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un tūrisms. ES tūrisma nozares vērtība ir 415 miljardi eiro gadā, un tajā ir 15 miljoni darbvietu, kas bieži vien ir tieši vai netieši saistītas ar kultūras mantojumu. Aptuveni 27 % ES tūristu, kas tika aptaujāti, gatavojot Eirobarometra apsekojumu par tūrismu (2011. gada maijs), norādīja, ka kultūras mantojums ir svarīgs faktors galamērķa izvēlē.

  Konteksts

  Šā gada maijā ES kultūras ministri aicināja Komisiju "izanalizēt kultūras mantojuma ekonomisko un sociālo ietekmi Eiropas Savienībā un iesaistīties stratēģiskas pieejas izstrādē". Eiropas Komisijas šodien pieņemtais paziņojums ir atbilde uz šo aicinājumu. Tā mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm un ieinteresētajām personām pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot ES instrumentos piedāvāto finansējumu, virzīties uz vienotāku pieeju valsts un ES līmenī un galu galā panākt, ka Eiropa ir kultūras mantojumā sakņotas inovācijas laboratorija. Kultūras mantojuma atbalstīšana ES līmenī izriet no Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punkta, kurā noteikts, ka Eiropas Savienība nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Savukārt Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pants paredz: "Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam." Komisija līdztekus paziņojumam ir sagatavojusi arī novērtējuma ziņojumu, kurā sniegts vairāk informācijas par ES politiku un finansējumu kultūras mantojuma jomā.

  Papildinformācija

  Paziņojums "Kultūras mantojums Eiropas labā: ceļā uz integrētu pieeju"

  Novērtējuma ziņojums par kultūras mantojumu ES rīcībpolitikās

  Komisāres Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

  Tīmekļa vietne "Radošā Eiropa"

  Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

  Kontaktpersonas: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

  Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 22/07/2014  |Lapas sākums