Sökväg

Flerspråkig undervisning

Vad går det ut på?

Allt fler skolelever i EU har ett annat modersmål än det undervisningsspråk som används i skolan. Andelen varierar kraftigt mellan EU-länderna: från 1 procent i Polen till 40 procent i Luxemburg.

Invandrarbarn för med sig en mängd olika språk och språkkunskaper in i klassrummet. Det borde ses som en tillgång för både elever, skolor och samhället i stort. Skolorna borde utnyttja denna potential bättre.

Varför är det viktigt?

Forskning visar att invandrarbarn ofta har sämre grundläggande färdigheter än inhemska elever. Skolorna måste anpassa sina undervisningsmetoder till barn med olika språk, så att alla elever får möjlighet att utvecklas.

Vad har man gjort hittills?

EU-kommissionen har finansierat ett policynätverk om utbildning för barn och unga med invandrarbakgrund – Sirius. Nätverket bedriver forskning och tar fram strategier inom språkinlärning och har lagt fram ett policydokument.

Vad blir nästa steg?

EU och medlemsländerna ska tillsammans kartlägga strategier för språkinlärning i flerspråkiga miljöer och främja utbyte av god praxis.

Erasmus+ stöder projekt där man testar metoder och samarbetar med andra partner för att ta fram nya strategier för språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser.

Tillsammans med Europarådet och Centrumet för moderna språk stöder kommissionen arbetet med att utveckla och sprida nya metoder för språkundervisning i flerspråkiga klassrum.

Som ett led i kommissionens bredare strategi för läraryrket ska man ta fram resurser och stöd till lärare som arbetar med elever från olika länder.