Navigačný riadok

Viacjazyčné triedy

O čo ide?

Stále väčší počet školopovinných detí v Európskej únii má materinský jazyk, ktoré je iný ako hlavný vyučovací jazyk používaný v škole. Tento podiel sa medzi krajinami EÚ značne líši, od 1 % v Poľsku do 40 % v Luxembursku.

Deti migrantov prinášajú do tried množstvo jazykov a jazykových zručností, ktoré sú potenciálnym prínosom pre jednotlivcov, školy a spoločnosť vo všeobecnosti. Jazyková rozmanitosť nastoľuje otázky, ako môžu školy čo najlepšie využiť tento potenciál.

Prečo je to potrebné?

Existujú dôkazy o tom, že deti migrantov vo všeobecnosti dosahujú slabšie výsledky v základných zručnostiach, ako ich rovesníci. Školy musia upraviť metódy výučby, aby mohli konštruktívne a pozitívne nadviazať na rôzne jazykové prostredia detí a umožniť rozvoj všetkých žiakov v škole.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska komisia financuje sieť politík v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí s prisťahovaleckým pôvodom nazvanú Sirius. Táto sieť uskutočňuje výskum a rozvoj politiky v oblasti jazykového vzdelávania a uverejnila na túto tému politickú správu.

Komisia spolupracovala s krajinami EÚ na identifikácii úspešných stratégií jazykového vzdelávania vo viacjazyčnom prostredí a na uľahčení výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti. Výsledkom tejto spolupráce a rozsiahleho prieskumu literatúry v tejto oblasti je správa nazvaná Jazykové vzdelávanie a štúdium vo viacjazyčných triedach.

Správa o jazykovom vzdelávaní a štúdiu vo viacjazyčných triedach bude predmetom diskusií s členskými štátmi čiastočne v kontexte reakcie odvetvia vzdelávania na súčasnú utečeneckú krízu, ako sa uvádza v Parížskom vyhlásení z marca 2015pdf(501 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

Aké budú ďalšie kroky?

Program Erasmus+ ponúka nové príležitosti, ako napr. experimentovanie s politikami a rozsiahle partnerstvá s cieľom rozvíjať nové stratégie jazykového vzdelávania a štúdia vo viacjazyčných triedach.

Spolu s Radou Európy a jej Centrom moderných jazykov (ECML) bude Komisia podporovať rozvoj a šírenie nových metód výučby jazykov vo viacjazyčných triedach.

V rámci širšej stratégie Komisie pre pedagogické profesie vzniknú zdroje a podpora pre učiteľov, ktorí pracujú v triedach so žiakmi rôznych národností.