Navigačný riadok

Jazyky pre rast a zamestnanosť

O čo ide?

Dobré jazykové a komunikačné schopnosti sú dôležité pre jednotlivcov, ako aj pre podniky.

Príliš veľa spoločností z EÚ prichádza o obchodné príležitosti v dôsledku nedostatočných jazykových schopností a znalostí o iných kultúrach. Je jasné, že je potrebný strategickejší prístup k viacjazyčnej komunikácii.

Mladí ľudia, ktorí sa učia cudzie jazyky, môžu absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí. Nielenže sa vzdelávajú v špecifických odboroch, ale sa zdokonaľujú v jazykových a medzikultúrnych komunikačných zručnostiach, čo zamestnávatelia považujú za výhodu.

Zo štúdie o vplyve programu študentskej výmeny Európskej únie s názvom Erasmuspdf(14.79 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie.

Čo robí Komisia?

Európska komisia spolupracuje so zainteresovanými stranami z oblasti vzdelávania a trhu práce na rozvoji profesionálnych zručností. Pomocou Panorámy zručností prispievajú vlády krajín EÚ, organizácie zamestnávateľov a odborové združenia k prognózam o potrebných zručnostiach v rôznych sektoroch vrátane odhadov o potrebe jazykových znalostí.

Ďalším kľúčovým projektom je ESCO, v rámci ktorého sa klasifikujú európske zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a profesie. ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020. Poskytuje jasné informácie (v 24 jazykoch) o zručnostiach, schopnostiach a kvalifikáciách, ktoré sa požadujú pre rôzne profesie v EÚ. Projekt, ktorý sa začal v roku 2010, podporuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania.

Komisia takisto zhromažďuje údaje zo štúdií uskutočnených v EÚ o prepojení medzi jazykovými znalosťami, konkurencieschopnosťou a zamestnateľnosťou.

Medzi jazykovými profesiami rastie záujem o špecializovaných lingvistov. Komisia sa usiluje o vytvorenie spojení medzi univerzitami a používateľmi jazykových služieb, napr. prostredníctvom fóra Translating Europe.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V rokoch 2011 až 2013 Komisia koordinovala obchodnú platformu, ktorá poskytla podkladové údaje pre sieť na podporu jazykových stratégií pre konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť (CELAN). Jej cieľom bolo určiť jazykové potreby podnikov a zamestnancov z EÚ a poskytnúť nástroje na ich uspokojenie.

V júli 2011 uverejnila skupina Jazyky pre pracovné miesta správupdf(1.04 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  o komunikačných schopnostiach pre pracovný trh.

Program Erasmus+ je ďalším spôsobom, ako Komisia podporuje jazyky ako nástroj rastu.