Navigačný riadok

Politika založená na faktoch

Aká je úloha EÚ?

Aby sa zabezpečilo vypracovanie relevantných politík a účinných iniciatív, Európska komisia musí vytvoriť základ v podobe spoľahlivých faktických údajov.

Pomocou dostupných informačných zdrojov monitoruje pokrok pri výučbe a štúdiu jazykov.

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) spolupracuje s Eurostatom, organizáciami UNESCO a OECD na zhromažďovaní a analýze údajov o výučbe jazykov v Európe. Na základe týchto údajov sa na európskej úrovni vytvárajú spoľahlivé ukazovatele a normy jazykových kompetencií.

Dôležité informácie o vývoji v jednotlivých štátoch možno takisto nájsť v správe Kľúčové údaje o jazykovej výučbe na školáchpdf, ktorú pravidelne vydáva sieť Eurydice.

Prečo je to potrebné?

Činnosti GR EAC, ktoré sa zameriavajú na posilnenie faktických údajov v oblasti jazykov, a to najmä prostredníctvom monitorovania, zásadne pomáhajú vládam porozumieť existujúcej úrovni znalostí druhého jazyka a umožňujú im prijímať opatrenia na zlepšenie výsledkov vo výučbe jazykov.

Toto monitorovanie tiež prináša informácie o vplyve demografických, sociálnych, ekonomických a vzdelávacích premenných na jazykové znalosti v rámci členských štátov a medzi nimi.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia každý rok uverejňuje Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý slúži ako nástroj na posilnenie a podporu tvorby politík založených na faktoch. Tento dokument je výročnou správou, v ktorej je stručne načrtnutý vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Zohľadňujú sa v ňom rôzne referenčné hodnoty a ukazovatele, ako aj najnovšie štúdie a vývoj v rámci politiky. V kontexte strategického rámca pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) tento dokument poskytuje priestor na diskusie s jednotlivými členskými štátmi.

Európsky indikátor jazykovej kompetencie bol prvým dôležitým krokom pri vytváraní základu v podobe spoľahlivých faktických údajov pre tvorbu politík v oblasti jazykov. Umožnil členským štátom vypracovať vlastné politiky pre oblasť štúdia jazykov a zlepšiť vnútroštátne normy.

Na jeho základe sa na jar 2011 v 14 členských štátoch a v rámci 16 vzdelávacích systémov uskutočnil európsky prieskum jazykových kompetenciípdf(633 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  . Takmer 54 000 žiakov bolo preskúšaných v troch hlavných schopnostiach: čítaní, počúvaní a písaní.

Aké budú ďalšie kroky?

V roku 2015 sieť Eurydice preskúma metodiku vnútroštátnych hodnotení a testovania v jednotlivých členských štátoch. Zároveň bude vyhlásená verejná súťaž na vykonanie štúdie o porovnateľnosti rôznych metód hodnotenia.

GR EAC bude v rámci programu Erasmus+ aj naďalej podporovať viacjazyčnosť, a to najmä prostredníctvom hodnotenia jazykových schopností a strategických partnerstiev, ako aj prostredníctvom Európskej jazykovej značky.