Navigačný riadok

Aká je úloha EÚ?

Čo je to Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru?

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, alebo GR EAC, je zložkou Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež, šport, jazyky a kultúru.

Činnosti GR EAC v oblasti jazykov sú vymedzené v najnovšom oznámení o viacjazyčnosti ako aj v stratégii Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020).

Aká je jeho činnosť?

GR EAC je v oblasti jazykov zodpovedné za dva ciele: pomáhať podporovať štúdium jazykov v Európe a šíriť jazykovú rozmanitosť.

Konkrétne sem patrí vypracovanie politiky založenej na faktoch a riadenie iniciatív na podporu jazykov v Európe, najmä prostredníctvom programu Erasmus+.

Európska komisia sa ako výkonná zložka Európskej únie zodpovedá Európskemu parlamentu, a konkrétne v prípade GR EAC Výboru pre kultúru a vzdelávanie.

Čo sa už vykonalo?

V Novej rámcovej stratégii pre viacjazyčnosť boli vymedzené rôzne aspekty viacjazyčnosti. V prijatom rámci na prieskum jazykových kompetencií sa podrobnejšie opísalo, ako by mala Komisia postupovať pri zisťovaní jazykových kompetencií v členských štátoch.

Táto iniciatíva prispela k vypracovaniu faktických podkladov pre jazykovú politiku.

Komisia je takisto zodpovedná za riadenie iniciatív v oblasti jazykov, ako napríklad iniciatívy Jazyky znamenajú podnikanie, a za koordináciu jazykových aspektov programu financovania.

Pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k iniciatíve Prehodnotenie vzdelávania, vychádza z výsledkov prvého európskeho prieskumu jazykových kompetencií. V máji 2014 prijala Rada závery o viacjazyčnosti a rozvoji jazykových schopností.