Naršymo kelias

ES vaidmuo

Kas yra Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas?

Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (GD) yra Europos Komisijos padalinys, atsakingas už švietimą, mokymą, jaunimą, sportą, kalbas ir kultūrą.

Jo veikla kalbų srityje apibrėžta naujausiu Komunikatu dėl daugiakalbystės ir 2020 m. Švietimo ir mokymo strategija („ET2020“).

Švietimo ir kultūros GD veikla

Jo atsakomybė kalbų srityje yra dvejopa: padėti remti kalbų mokymąsi visoje Europoje ir skatinti kalbų įvairovę.

Konkrečiai jis rengia įrodymais grindžiamą politiką ir valdo iniciatyvas, kuriomis remiamos kalbos visoje Europoje, ypač programą „Erasmus+“.

Kaip Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija, Europos Komisija yra atskaitinga Europos Parlamentui, šiuo atveju Švietimo ir kultūros GD turi atsiskaityti Švietimo ir kultūros komitetui.

Kas padaryta iki šiol?

Įvairūs daugiakalbystės aspektai buvo apibrėžti naujoje daugiakalbystės pagrindų strategijoje. Priimtoje Kalbų mokėjimui skirtos Europos apklausos programojeišsamiau aprašyta, kaip Komisija turėtų toliau vertinti kalbų mokėjimą valstybėse narėse.

Ši iniciatyva padėjo kurti kalbų politikos įrodymų bazę.

Komisija taip pat buvo atsakinga už kalbų srities iniciatyvų valdymą, pavyzdžiui kampanijos „Kalbos ir verslas neatsiejami“, ir finansavimo programos kalbų aspektų koordinavimą.

Iniciatyvą „Švietimo persvarstymas“ papildantis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas pagrįstas pirmos Europos kalbų mokėjimui skirtos apklausos rezultatais. 2014 m. gegužės mėn. Taryba priėmė išvadas dėl daugiakalbystės ir kalbinių kompetencijų tobulinimo.