Навигационна пътека

Роля на ЕС

Какво представлява ГД „Образование и култура“?

Генерална дирекция „Образование и култура“ е службата на Европейската комисия, която отговаря за дейностите в областта на образованието и обучението, младежта, спорта, езиците и културата.

Рамка за нейните дейности в областта на езиците са последното съобщение за многоезичието и стратегията за образованието и обучението до 2020 г. (ET 2020).

Какво прави тя?

Отговорностите на ГД „Образование и култура“ в областта на езиците са в две насоки — подкрепа за изучаването на езици в Европа и насърчаване на езиковото многообразие.

По-конкретно, това включва разработване на политики, основани на фактите, и управление на инициативи за подпомагане на изучаването на езици, най-вече в рамките на програма „Еразъм+“.

Като изпълнителен орган на Европейския съюз Европейската комисия отговаря пред Европейския парламент, а в случая на ГД „Образование и култура“ — пред Комисията по култура и образование.

Какво е направено досега?

В новата рамкова стратегия за многоезичието бяха определени различните аспекти на многоезичието. Приетата рамка за проучването на езиковите компетентности съдържа по-подробна информация за това как Комисията трябва да подхожда към оценяването на езиковите умения в държавите членки.

Тази инициатива допринася за развитието на информационната база за езиковата политика.

Комисията също така отговаря за управлението на инициативи, свързани с езиците, като „Езиците означават бизнес“, и за координирането на езиковите аспекти на програма „Еразъм+“.

Въз основа на резултатите от първото европейско проучване на езиковите компетентности службите на Комисията изготвиха работен документ във връзка с инициативата „Преосмисляне на образованието“. През май 2014 г. Съветът прие заключения относно многоезичието и развиването на езикови компетентности.