Navigācijas ceļš

Iespējas saņemt finansējumu

Finansējumu iniciatīvām, kas saistītas ar valodu apguvi un daudzvalodību, var saņemt no dažādām ES programmām.

 
“Erasmus+”

Valodu apguve un valodu dažādība ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmai “Erasmus+” (2014–2020) noteikto prioritāšu vidū.

Budžets, kas atvēlēts šai programmai, salīdzinājumā ar programmām, kas darbojās iepriekš, ir palielinājies par 40 % un sasniedz 15 miljardus eiro septiņos gados.  Programma “Erasmus+” lielā mērā atbalsta mobilitātes pasākumus.

“Erasmus+” piedāvā dažādas iespējas atkarībā no jūsu profesijas vai jūsu organizācijas vai apvienības veida:

Visā šajā programmas darbības laikā vairāk par četriem miljoniem eiropiešu varēs studēt, praktizēties, iegūt profesionālo pieredzi vai veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Tas ir lielisks veids, kā ātri uzlabot savas svešvalodu zināšanas.

Kopš 2014. gada 1. oktobra darbojas Komisijas izveidota tiešsaistes lingvistiskā atbalsta sistēma, kas par velti ir pieejama “Erasmus+” ilgtermiņa mobilitātes darbību dalībniekiem.

“Radošā Eiropa”

Eiropas Komisijas pamatprogramma kultūras un radošo nozaru atbalstam "Radošā Eiropa" (2014–2020) piedāvā finansējuma iespējas daudzām iniciatīvām un projektiem, kuros var tikt paredzētas daudzvalodu pieejas. Viena programmas sadaļa attiecas uz literāro tulkošanu.

Marijas Skladovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

Pētniecības un inovācijas jomā Marijas Skladovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības ļauj finansēt pētniecības projektus, kas ir saistīti, piemēram, ar valodniecību vai citām zinātniskām pieejām valodu jomā.

“Apvārsnis 2020”

Citas iespējas ir zinātniskiem projektiem un inovatīvām iniciatīvām programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. ES lielākajai pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020” piešķirtais budžets ir 80 miljardi eiro 7 gados (2014–2020). Tās mērķis ir panākt, lai laboratorijās dzimušas lieliskas idejas sasniegtu tirgu. “Eiropas daudzvalodu pieredzes sekmēšana” ir viens no projektiem, kurus patlaban finansē no šīs pētniecības programmas.  

"Eiropa pilsoņiem"

Dotācijas arī ir pieejamas programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros. Šīs programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas par ES, tās vēsturi un tās daudzveidību. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas var iesniegt projektus, kas sekmē Eiropas pilsonību un uzlabo pilsoniskās un demokrātiskās līdzdalības nosacījumus ES līmenī. Programma atbalsta arī pilsētu sadraudzību Eiropā.