Навигационна пътека

Важно съобщение за нашите посетители

Благодарим ви, че посетихте уебсайта на Европейската комисия за езиците.

Той скоро ще бъде преместен и ще стане част от новия уебсайт за образование и обучение с подходящ за мобилни устройства дизайн и специален раздел, посветен на многоезичието и изучаването на езици. С нетърпение ще очакваме да посетите новия уебсайт за образование и обучение и ще се радваме да получим вашите отзиви за него, след като той започне да функционира.

Възможности за финансиране

Възможности за финансиране на инициативи, свързани с изучаването на езици и многоезичието, в рамките на различни програми на ЕС

 
Програма „Еразъм+“

В програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ за 2014—2020 г. изучаването на чужди езици и езиковото многообразие са сред специалните приоритети.

Бюджетът на програмата бе увеличен с почти 40 % в сравнение с нейните предшественици — до почти 15 млрд. евро за 7-годишния период.  Значителна част от „Еразъм+“ е посветена на действията за мобилност.

В зависимост от вашата професия или от това към какъв вид организация или асоциация принадлежите, „Еразъм+“ ви предлага различни възможности:

През програмния период над четири милиона европейци ще имат възможността да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина. Това е чудесен начин за бързо подобряване на чуждоезиковите умения.

От 1 октомври 2014 г. Европейската комисия въведе онлайн система за езикова подкрепа, която е безплатна за участниците в дългосрочни действия за мобилност по „Еразъм+“.

Творческа Европа

Творческа Европа — рамковата програма на Европейската комисия за подкрепа на секторите на медиите и културата, предлага възможности за финансиране на широк кръг инициативи и проекти, които могат да включват многоезикови подходи. Едно от специфичните направления на програмата е свързано с литературния превод.

Действия „Мария Склодовска-Кюри“

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ осигуряват възможности в областта на научните изследвания и иновациите, достъпни за отделни изследователски проекти, включващи например лингвистични или други свързани с езика научни подходи.

Хоризонт 2020

Допълнителни възможности са достъпни за учени и за новаторски инициативи по програмата Хоризонт 2020. „Хоризонт 2020“ е най-голямата досега програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като за период от 7 години (2014 — 2020 г.) тя разполага с бюджет от близо 80 млрд. евро. Целта ѝ е блестящите идеи да стигнат от лабораторията до пазара. Напредък по отношение на европейския опит в областта на многоезичието е пример за проект в областта на многоезичието, който се финансира в момента по линия на изследователската програма.  

Европа за гражданите

Безвъзмездни средства са достъпни и чрез програмата „Европа за гражданите“, чиято цел е да допринася за това гражданите да познават ЕС, неговата история и многообразие. Организации на гражданското общество могат да бъдат инициатори на проекти, които подкрепят европейското гражданство и подобряват условията за гражданско и демократично участие на равнище ЕС. Програмата насърчава и побратимявания между градове в Европа.