Dôležité právne oznámenie
   
Rozsudky v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností >>> Informácie
 
Informácie
Orgány
 
 
 
Stiahnuť Acrobat Reader

TOTO WEBOVÉ SÍDLO BUDE K 30. SEPTEMBER 2017 ZRUŠENÉ

 

Používanie Európskeho justičného atlasu sa postupne ukončí.

Je možné, že na portáli nájdete neaktuálne údaje. Najnovšie informácie sa priebežne uverejňujú na Európskom portáli elektronickej justície.

 
  INFORMÁCIE
 
 

Nariadenie 2201/2003

 

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou Dánska.

 

Rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

 

Rozsudok vydaný a vykonateľný v jednom členskom štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak na žiadosť zainteresovanej osoby bol vyhlásený za vykonateľný v tomto štáte. Žiadosť o vyhlásenie rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Vyhľadanie súdu pre podanie žiadosti. Odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Vyhľadanie súdu pre podanie odvolania.

 

Rozsudky o práve styku s dieťaťom a rozsudky týkajúce sa vrátenia dieťaťa sa uznávajú a sú vykonateľné v ostatných členských štátoch aj bez potreby ich vyhlásenia za vykonateľné, ak sú opatrené osvedčením.

 

Nariadenie zavádza použitie štyroch štandardných tlačív.

 

Každý členský štát určí najmenej jeden ústredný orgán na poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia.

 

ATLAS vám poskytuje informácie o uplatňovaní nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

 

Informácie, ktoré Chorvátsko poskytlo o justičnej spolupráci v občianskych veciach, sú dostupné na Európskom portáli elektronickej justície.

 

Tieto formuláre sú k dispozícii výhradne na Európskom portáli elektronickej justície.

Začiatok stránky
 
  OBSAH
 
 
 
Začiatok stránky