Важна правна информация
   
Съдебни решения по брачни дела и дела за родителска отговорност >>> Информация
 
Информация
Органи
 
 
 
Инсталирайте Acrobat Reader

ТОЗИ УЕБСАЙТ ЩЕ БЪДЕ ЗАКРИТ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

 

Поддръжката на Европейския съдебен атлас постепенно ще бъде прекратена.

Тази страница може да съдържа стари данни. Актуална информация се добавя постоянно на европейския портал за електронно правосъдие.

 
  ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Регламент 2201/2003

Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Съдебно решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави –членки, без да е необходимо никакво специално производство.

Решение, постановено в държава членка, което подлежи на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато по молба на заинтересуваната страна то е обявено за изпълняемо в нея. Молбата за обявяване на изпълняемост се подава до съда, посочен в "Намиране на първоинстанционен съд". Жалбата срещу решение по молбата за обявяване на изпълняемост се подава в съда, посочен в списъка "Намиране на въззивен съд".

Съдебните решения по права за достъп и за връщането на дете се признават и са изпълняеми в други държави членки без необходимост от обявяване на изпълняемостта им, при положение че се придружават от удостоверение.

Регламентът предвижда четири стандартни формуляра.

Всяка държава членка посочва поне един централен орган, който да подпомага прилагането на Регламента.

АТЛАСЪТ ви предоставя информация относно прилагането на Регламента и инструмент за попълване на формулярите, който облекчава работата на потребителя.

Информацията, предоставена от Хърватия относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, е достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие


Тези формуляри са достъпни единствено на европейския портал за електронно правосъдие.

Нагоре
 
  КРАТКО ОПИСАНИЕ
 
 
 
Нагоре