Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Elatusvelvoitteet >>> Lisätietoa
 
Lisätietoa
Tuomioistuimet ja elimet
 
Päätökset jäsenvaltioissa, joita sitoo vuoden 2007 Haagin pöytäkirja
 
Päätökset jäsenvaltioissa, joita vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido
 
 
 
Hanki Acrobat Reader

TÄMÄ SIVUSTO SULJETAAN 30.9.2017

 

Euroopan siviilioikeudellinen Atlas poistetaan pian käytöstä.

Sen päivittäminen on lopetettu, ja sivustolla voi olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaista tietoa päivitetään säännöllisesti Euroopan oikeusportaaliin.

 
  LISÄTIETOA
 
 

Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.

 

Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

 

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna (komission päätös 2009/451/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, EUVL L 149, 12.6.2009, s. 73).

 

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen (EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80) pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

 

Tanska vahvisti aikovansa panna täytäntöön 10 päivänä marraskuuta 2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta).  (Tanskan ilmoitus, EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1)

 

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa eikä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

 

ATLAS tarjoaa tärkeää tietoa asetusten soveltamisesta sekä helppokäyttöisen työkalun lomakkeiden täyttämiseen.

 

Kroatian toimittamaa tietoa yksityisoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.

 

Lomakkeet ovat saatavilla vain Euroopan oikeusportaalissa.

Ylin -lta hotellipoika
 
  TIIVISTELMÄ: NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 4/2009
 
 
 
Ylin -lta hotellipoika