Важна правна информация
   

ТОЗИ УЕБСАЙТ ЩЕ БЪДЕ ЗАКРИТ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБЕН АТЛАС ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Добре дошли в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси

Поддръжката на Европейския съдебен атлас постепенно ще бъде прекратена. Моля, имайте предвид, че част от информацията на този уебсайт не е актуализирана. Актуална информация се добавя постоянно на европейския портал за електронно правосъдие.

Този атлас предоставя облекчен за потребителя достъп до информация, свързана със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси. С Атласа лесно можете да установите компетентните съдилища или органи, до които да подадете молба за определени цели. Освен това можете да попълните формулярите, съществуващи за някои от тези цели, онлайн, да промените езика на формуляра, след като сте го попълнили и преди да го разпечатате (така че адресатът на формуляра да го прочете на собствения си език), и да предавате формулярите по електронен път.


Информацията, предоставена от Хърватия относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, е достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие