Dôležité právne oznámenie
   
Doručovanie písomností >>> Informácie členských štátov
 
Informácie
Orgány & inštitúcie
Ústredný orgán
Odosielajúce orgány
Prijímajúce orgány
Súdni úradníci a iné úradné osoby príslušné na doručovanie písomností
Informácie členských štátov
Tlačivá
Dokumenty
Haagsky dohovor z 15. novembra 1965
 
 
Stiahnuť Acrobat Reader

TOTO WEBOVÉ SÍDLO BUDE K 30. SEPTEMBER 2017 ZRUŠENÉ

 

Používanie Európskeho justičného atlasu sa postupne ukončí.

Je možné, že na portáli nájdete neaktuálne údaje. Najnovšie informácie sa priebežne uverejňujú na Európskom portáli elektronickej justície.

 
 
Zvolený štát: Belgicko PRE VÝBER INÉHO ŠTÁTU
KLIKNITE NA MAPU:
  INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
 
 
Začiatok stránky
 
  ODOSIELANIE PÍSOMNOSTÍ: JAZYK
 
  Článok 4 - Zasielanie dokumentov

Jazyky, ktoré možno používať na vypĺňanie štandardného tlačiva: štandardné tlačivo možno vyplňovať vo francúzštine, holandčine, nemčine a angličtine.

Začiatok stránky
 
  ODMIETNUTIE PREVZATIA PÍSOMNOSTI
 
  Článok 8 - Odmietnutie prevzatia písomnosti

S cieľom stanoviť moment doručenia písomností Belgicko uplatňuje systém dvojitého dátumu; v skutočnosti sa dátum, ktorý sa zohľadňuje ako moment doručenia písomností, líši vzhľadom na to, či sa posudzuje z pohľadu adresáta písomnosti alebo jej odosielateľa.

V súlade s článkom 53 belgického súdneho poriadku z pohľadu adresáta a pokiaľ zákon neustanovuje inak, lehota, ktorá začína plynúť od doručenia písomností v papierovej forme, sa vypočítava od:

1. prvého dňa nasledujúceho po doručení zásielky do miesta bydliska adresáta, prípadne do miesta pobytu alebo na adresu určenú pre doručovanie, a to v prípade doručenia písomností formou súdnej zásielky alebo doporučenej zásielky s potvrdením o doručení,

2. tretieho pracovného dňa nasledujúceho po odovzdaní zásielky útvarom pošty, okrem prípadov, keď adresát poskytne dôkazy, že tomu bolo inak, a to v prípade doručenia písomností formou doporučenej zásielky alebo obyčajnej zásielky.

Z pohľadu odosielateľa sa za dátum doručenia písomností považuje dátum odoslania (alebo dátum odovzdania zásielky na pošte alebo podateľni).

Pokiaľ chce strana konania, ktorá prehrala spor na súde prvého stupňa, podať odvolanie, musí mať možnosť tak učiniť bez toho, aby musela čakať na splnenie formalít súvisiacich s doručením rozsudku.

Zároveň, pokiaľ si osoba želá prerušiť premlčaciu lehotu, takéto prerušenie musí oznámiť formou príslušnej písomnosti (mimosúdny úkon).

Začiatok stránky
 
  OSVEDČENIE O DORUČENÍ A VYHOTOVENIE DORUČENEJ PÍSOMNOSTI: JAZYK
 
  Článok 9 - Dátum doručenia

S cieľom stanoviť moment doručenia písomností Belgicko uplatňuje systém dvojitého dátumu; v skutočnosti sa dátum, ktorý sa zohľadňuje ako moment doručenia písomností, líši vzhľadom na to, či sa posudzuje z pohľadu adresáta písomnosti alebo jej odosielateľa.

V súlade s článkom 53 belgického súdneho poriadku z pohľadu adresáta a pokiaľ zákon neustanovuje inak, lehota, ktorá začína plynúť od doručenia písomností v papierovej forme, sa vypočítava od:

1. prvého dňa nasledujúceho po doručení zásielky do miesta bydliska adresáta, prípadne do miesta pobytu alebo na adresu určenú pre doručovanie, a to v prípade doručenia písomností formou súdnej zásielky alebo doporučenej zásielky s potvrdením o doručení,

2. tretieho pracovného dňa nasledujúceho po odovzdaní zásielky útvarom pošty, okrem prípadov, keď adresát poskytne dôkazy, že tomu bolo inak, a to v prípade doručenia písomností formou doporučenej zásielky alebo obyčajnej zásielky.

Z pohľadu odosielateľa sa za dátum doručenia písomností považuje dátum odoslania (alebo dátum odovzdania zásielky na pošte alebo podateľni).

Pokiaľ chce strana konania, ktorá prehrala spor na súde prvého stupňa, podať odvolanie, musí mať možnosť tak učiniť bez toho, aby musela čakať na splnenie formalít súvisiacich s doručením rozsudku.

Zároveň, pokiaľ si osoba želá prerušiť premlčaciu lehotu, takéto prerušenie musí oznámiť formou príslušnej písomnosti (mimosúdny úkon).

Začiatok stránky
 
  OSVEDČENIE O DORUČENÍ A VYHOTOVENIE DORUČENEJ PÍSOMNOSTI: JAZYK
 
  Článok 10 - Potvrdenie o doručení a kópia doručeného dokumentu

Belgicko na rozdiel od Francúzska, Holandska a Nemecka uznáva potvrdenia vyplnené v angličtine.

Začiatok stránky
 
  NÁKLADY DORUČENIA
 
  Článok 11 - Náklady doručenia

Za každé doručenie písomností prostredníctvom príslušného súdneho vykonávateľa sa účtuje paušálny poplatok vo výške 135 EUR, ktorý musí uhradiť fyzická alebo právnická osoba pred akýmkoľvek úkonom.

Začiatok stránky
 
  DORUČOVANIE DIPLOMATICKÝMI ZÁSTUPCAMI ALEBO KONZULÁRNYMI ÚRADNÍKMI
 
  Článok 13 - Doručovanie diplomatickými alebo konzulárnymi zmocnencami

Belgicko je proti uplatňovaniu práva vyplývajúceho z článku 13(1) na svojom území.

Začiatok stránky
 
  PRIAME DORUČENIE
 
  Článok 15 - Priame doručenie

Belgicko nie je proti možnosti priameho doručenia, ktoré sa ustanovuje v článku 15.

Začiatok stránky
 
  NEPRÍTOMNOSŤ ODPORCU V KONANÍ
 
  Článok 19 - Nedostavenie sa obžalovaného na súd

Belgické súdy môžu vydať rozsudok bez ohľadu na odsek 1, ak sú splnené všetky podmienky odseku 2.


Žiadosť o opravný prostriedok v zmysle odseku 4 možno prijať do jedného roka od vydania rozsudku.

Začiatok stránky
 
  VZŤAH K DOHODÁM ALEBO DOJEDNANIAM, KTORÝMI SÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY VIAZANÉ
 
  Na tejto stránke čoskoro nájdete užitočné informácie o tejto téme.
Začiatok stránky
 
  SPÔSOBY PRIJÍMANIA DOKUMENTOV
 
  Dostupné prostriedky na prijímanie: pošta, telefón, fax, e-mail.
 
Začiatok stránky