Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset >>> Lisätietoa
 
Lisätietoa
Viranomaiset
Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot
 
 
Hanki Acrobat Reader

TÄMÄ SIVUSTO SULJETAAN 30.9.2017

 

Euroopan siviilioikeudellinen Atlas poistetaan pian käytöstä.

Sen päivittäminen on lopetettu, ja sivustolla voi olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaista tietoa päivitetään säännöllisesti Euroopan oikeusportaaliin.

 
  LISÄTIETOA
 
 

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista


Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.


Kaikkien jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisissa säädöksissä on säännökset niiden alueella tehtyjen tahallisten väkivaltarikosten uhreja koskevasta korvausjärjestelmästä, jolla varmistetaan uhreille oikeudenmukaiset ja riittävät korvaukset. Korvaus maksetaan sekä kansallisissa että rajatylittävissä tilanteissa riippumatta uhrin asuinvaltiosta ja siitä jäsenvaltiosta, missä rikos tehtiin.


Direktiivissä luodaan jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyöjärjestelmä korvaushakemusten toimittamiseksi rajatylittävissä tilanteissa. Uhrit, joihin kohdistuva rikos on tehty uhrin pysyvän asuinjäsenvaltion ulkopuolella, voivat kääntyä oman jäsenvaltionsa viranomaisen (avustava viranomainen) puoleen hakemuksen jättämiseksi sekä avun saamiseksi käytännön ja hallinnollisissa muodollisuuksissa. Uhrin pysyvän asuinjäsenvaltion viranomainen toimittaa hakemuksen suoraan jäsenvaltion, jossa rikos tehtiin, viranomaiselle (päättävä viranomainen). Tämä viranomainen on vastuussa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.


Asetus sisältää kaksi vakiolomaketta.


ATLAS tarjoaa käyttöösi tärkeätä tietoa liittyen asetuksen soveltamiseen, samoin kuin helppokäyttöisen työkalun lomakkeiden täyttämiseen.


Kroatian toimittamaa tietoa yksityisoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Lomakkeet ovat saatavilla vain Euroopan oikeusportaalissa.

Ylin -lta hotellipoika
 
  TIIVISTELMÄ: NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/80/EY
 
 
 
Ylin -lta hotellipoika