Sökväg

Var med och påverka!

Var med och utforma Europas politik inom det rättsliga området - delta i offentliga samråd

När Europeiska kommissionen utformar politik och lagstiftning samråder den i stor utsträckning med EU:s medborgare och intressenter genom offentliga samråd.

Färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

Färdplaner och inledande konsekvensbedömningar informerar om de nya initiativ, utvärderingar och kontroller av lagstiftningens ändamålsenlighet som kommissionen planerar. Redan från starten kan du lämna synpunkter på kommissionens initiativ.

Dina synpunkter

Alla synpunkter

Pågående offentliga samråd

Var med och påverka genom de pågående samråden. Du hittar också uppgifter om tidigare offentliga samråd, bland annat vilka svar som inkommit och vad som gjorts för att följa upp dessa.

En fullständig översikt över Europeiska kommissionens offentliga samråd finns på Din röst i Europa. Du kan dessutom prenumerera på mejl med information om nya färdplaner och offentliga samråd.

Bidrag från organisationer - berätta om din organisation!

Både enskilda och organisationer (icke-statliga organisationer, handelsorganisationer, företag osv.) får gärna bidra vid offentliga samråd. Men för att bidra till öppenhet ber vi organisationer att ge allmänheten relevanta uppgifter om sig själva genom att registrera sig i registret över intresseorganisationer och godkänna uppförandekoden.

Registrerade organisationer

Ditt bidrag anses vara din organisations åsikter, under förutsättning att du anger organisationens namn och adress samt ditt registreringsnummer på bidragets första sida.

Organisationer som inte registrerats

Registrera din organisation nu! Lämna sedan ditt bidrag som en registrerad organisation. Om en organisation väljer att inte registrera sig kommer bidraget att offentliggöras som ett enskilt bidrag. (Mer information finns på Meddelande om samrådsnormer och Meddelande om uppföljning av det europeiska öppenhetsinitiativet).