Navigačný riadok

Povedzte svoj názor

Zapojte sa do formovania politiky v oblasti spravodlivosti - zúčastnite sa na verejných konzultáciách.

Pri vytváraní politík a právnych predpisov Európska komisia vo veľkej miere konzultuje s občanmi EÚ a zainteresovanými stranami prostredníctvom verejných konzultácií.

Spätná väzba týkajúca sa plánov a úvodných posúdení

Prostredníctvom „plánov“ a „úvodných posúdení vplyv“ sa poskytujú informácie o nových iniciatívach, hodnoteniach a kontrolách vhodnosti plánovaných Komisiou. K týmto plánom a úvodným hodnoteniam sa môžete vyjadriť hneď, ako na nich Komisia začne pracovať.

Poskytnite spätnú väzbu

Všetky reakcie

O čom sa práve konzultuje

Povedzte svoj názor v aktuálne otvorených konzultáciách. Zároveň si môžete prečítať informácie o ukončených verejných konzultáciách, zistiť, ako na ne odpovedali ich účastníci a aké nadväzujúce opatrenia boli prijaté.

Úplný prehľad verejných konzultácií, ktoré Európska komisia organizuje, možno nájsť na lokalite Váš hlas v Európe.Takisto sa môžete prihlásiť na elektronický odber informácií o nových plánoch realizácie a verejných konzultáciách.

Príspevky od organizácií - dajte o sebe vedieť

Do verejných konzultácií sa môžu zapojiť jednotlivci aj organizácie (MVO, obchodné združenia a komerčné podniky atď.). V záujme transparentnosti sú však organizácie vyzvané poskytnúť verejnosti príslušné informácie o sebe, zapísať sa do registra zástupcov záujmových skupín a zaviazať sa dodržiavať etický kódex.

Zaregistrované organizácie

Váš príspevok bude považovaný za názor vašej organizácie, pokiaľ uvediete názov a adresu vašej organizácie spolu s registračným číslom na prvej strane príspevku.

Nezaregistrované organizácie

Najskôr sa zaregistrujte. Potom odovzdajte svoj príspevok ako zaregistrovaná organizácia. Ak sa organizácia rozhodne nezaregistrovať, jej príspevok bude uverejnený ako príspevok jednotlivca. (Viac informácii nájdete v oznámení o pravidlách konzultácií a v oznámení o nadväzujúcich opatreniach na Európsku iniciatívu za transparentnosť).