Navigatsioonitee

Avaleht

Meie missioon

Euroopa õigusruumi loomine.

Avatud piiridega Euroopas on üha rohkem neid inimesi, kes elavad, töötavad ja tegelevad äriga teistes ELi liikmesriikides. Euroopa Komisjon soovib nende elu kergemaks teha, luues kogu Euroopa Liitu hõlmava õigusruumi. Selle eesmärk on pakkuda praktilisi lahendusi piiriülestele probleemidele, et kodanikel oleks vabadus ELi piires ringi liikuda ja ettevõtted saaksid ära kasutada ühtse turu kõiki eeliseid.

Mida see minu jaoks tähendab?

  • Teie põhiõiguste austamist ELi ja liikmesriikide poolt (siseriiklikul tasandil).
  • Võrdset kohtlemist olenemata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest ja seksuaalsest sättumusest.
  • Teie isikuandmete kaitset kõikjal Euroopa Liidus.
  • Juurdepääsu õigusabile juriidiliste probleemide korral kõikjal ELis:
    • kaitset ja toetamist kuriteo ohvriks sattumise korral;
    • ausat kohtumõistmist kuriteos süüdistamise korral;
    • piiriüleste tsiviilasjade (nt lahutus, pere ülalpidamine, vara ja pärandus) lahendamist.

Euroopa õigusruumi loomisega seotud poliitikasuundade ja tegevusvaldkondade täieliku ülevaate nägemiseks valige selle lehe ülaosas nupp "Kõik teemad".