Navigačný riadok

Vzťahy s tretími krajinami

Vysoká budova s piliermi a zemeguľou v popredí © Kheng Guan Toh, fotolia

Vzhľadom na cezhraničnú povahu problematík, ako sú ochrana údajov, stíhanie zločincov alebo boj proti obchodovaniu s drogami je pri zabezpečovaní účinných reakcií nevyhnutná medzinárodná spolupráca. V globalizovanom svete, v ktorom sa ľudia, tovary, informácie a kapitál voľne pohybujú cez hranice, má spolupráca v oblasti spravodlivosti ešte väčší význam.

Zmluva o Európskej únii zaväzuje EÚ, aby vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzovala a podporovala svoje hodnoty a prispievala k ochrane ľudských práv.

Cieľ vonkajšej činnosti v oblasti spravodlivosti je dvojnásobný:

  • Prispieva k ochrane základných práv a hodnôt v EÚ, a zároveň podporuje ich dodržiavanie vo zvyšku sveta. Politické ciele vonkajších vzťahov EÚ v tejto oblasti zahŕňajú podporovanie ľudských práv, dobrej správy a zásad právneho štátu.
  • Úzke hospodárske prepojenie v globalizovanom svete musí sprevádzať súdna spolupráca a spolupráca v oblasti základných práv. Pre krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ je nevyhnutnou podmienkou vstupu zosúladenie právnych predpisov s acquis v oblasti súdnictva, súdnej spolupráce a základných práv, ako aj dostatočná schopnosť vykonávať acquis.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti sa uskutočňuje prostredníctvom úzkej spolupráce s medzinárodnými organizáciami, ako aj v rámci strategických partnerstiev a dohôd o partnerstve a spolupráci. Je zahrnutá aj v politike rozširovania a susedskej politike EÚ.

Rozmanitosť rozličných foriem spolupráce sa premieta do rôznych právnych nástrojov používaných pri jej vykonávaní. Patria medzi ne dohody, vyhlásenia, akčné plány, zasadnutia odborníkov a ministerské zasadnutia, monitorovanie a hodnotenie či programy pomoci.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri