Kruimelpad

Betrekkingen met derde landen

Op de voorgrond: imposant gebouw met pilaren en een wereldbol © Kheng Guan Toh, fotolia

Gezien het grensoverschrijdende karakter van kwesties zoals de bescherming van gegevens, de vervolging van criminelen of de strijd tegen de drugshandel, is internationale samenwerking van vitaal belang voor het doeltreffend oplossen van deze problemen. In een geglobaliseerde wereld waar mensen, goederen, informatie en kapitaal vrij kunnen bewegen over de grenzen heen, wordt de juridische samenwerking buiten het EU-niveau steeds belangrijker.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie verplicht de EU haar waarden te handhaven en uit te dragen, en bij te dragen tot de bescherming van de mensenrechten in haar betrekkingen met de rest van de wereld.

Het doel van het externe optreden op het gebied van justitie is tweeledig:

  • Bijdragen tot de bescherming van fundamentele rechten en waarden in de EU, en tegelijkertijd de bevordering van deze waarden in de rest van de wereld steunen. Politieke doelstellingen van de externe betrekkingen van de EU op dit gebied zijn onder andere het bevorderen van de mensenrechten, goed bestuur en een rechtsstaat.
  • De nauwe economische banden in een geglobaliseerde wereld moeten gepaard gaan met juridische samenwerking en samenwerking op het gebied van de grondrechten. Voor landen die een aanvraag tot toetreding in de EU indienen, zijn er bepaalde voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden: de aanpassing aan het acquis inzake justitie, justitiële samenwerking en het waarborgen van fundamentele rechten. Daarnaast moeten ze beschikken over voldoende mogelijkheden voor de tenuitvoerlegging van het acquis.

Justitiële samenwerking wordt in de praktijk gebracht door middel van nauwe samenwerking met internationale organisaties. Daarnaast kadert deze samenwerking in strategische partnerschappen en partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten. Ze maakt ook deel uit van het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid van de EU.

De samenwerking kan diverse vormen aannemen, en dit komt tot uiting in de verscheidenheid van de juridische instrumenten die worden gebruikt voor de uitvoering ervan: overeenkomsten, verklaringen, actieplannen, vergaderingen van deskundigen of ministers, maar ook monitoring en beoordeling, en steunprogramma's.

Justitie op Twitter