Navigācijas ceļš

Attiecības ar trešām valstīm

Iespaidīga ēka ar pīlāriem un zemeslodi priekšplānā © Kheng Guan Toh, fotolia

Tādas problēmas kā datu aizsardzība, kriminālvajāšana vai narkotiku tirdzniecības apkarošana pēc būtības sniedzas pāri robežām, tāpēc arī to risināšanai vajadzīga starptautiska sadarbība. Globalizētā pasaulē, kur cilvēki, preces, informācija un kapitāls brīvi šķērso valstu robežas, vēl lielāku nozīmi ir iemantojusi sadarbība tieslietās ārpus ES.

Līgums par Eiropas Savienību paredz, ka attiecībās ar citām pasaules daļām ES pienākums ir atbalstīt un sekmēt savas vērtības un veicināt cilvēktiesību ievērošanu.

Ārējām darbībām tieslietu jomā ir divējāds mērķis:

  • sargājot pamattiesības un pamatvērtības ES, mēs vienlaikus atbalstām to ievērošanu visā pasaulē. Šajā jomā ES ārējo attiecību politiskie mērķi ir sekmēt cilvēktiesību ievērošanu, labu pārvaldību un tiesiskumu.
  • līdztekus ciešiem ekonomiskiem sakariem globalizētā pasaulē ir jāiedibina arī sadarbība tieslietu un pamattiesību jomā. Valstīm, kas vēlas pievienoties ES, viens no priekšnoteikumiem ir pielāgoties ES tiesību aktu kopumam tieslietu, tieslietu sadarbības un pamattiesību jomā un spēt šos tiesību aktus īstenot.

Sadarbība tieslietās praksē īstenojas kā cieša sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, kā stratēģiskās partnerības un partnerības un sadarbības nolīgumi. Tā ir arī ES paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas elements.

Sadarbības dažādie veidi atspoguļojas arī daudzveidīgajos juridiskajos instrumentos, ar kādiem to īsteno: nolīgumi, deklarācijas, rīcības plāni, ekspertu un ministru tikšanās, uzraudzība un novērtēšana, kā arī palīdzības programmas.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī