Cosán nascleanúna

Caidreamh le tríú tíortha

Mórfhoirgneamh ar philéir agus cruinneog mar íomhá thulrach © Kheng Guan Toh, fotolia

Is saincheisteanna trasteorann iad saincheisteanna ar nós cosaint sonraí, ionchúiseamh coirpeach nó comhrac i gcoinne gáinneáil drugaí. Dá bharr sin tá gá le comhar idirnáisiúnta chun dul i ngleic leo go héifeachtach. Is tábhachtaí fós é comhar maidir le cúrsaí cirte lastall de leibhéal an AE os rud é go bhfuil saol domhandaithe againn ina n-aistríonn daoine, earraí, faisnéis agus caipiteal go saoráideach thar teorainneacha.

Cuireann Conradh an Aontais Eorpaigh de dhualgas ar an AE a chuid luachanna a chur chun cinn agus a chaomhnú agus rannchuidiú le cearta an duine a chosaint mar chuid dá chaidreamh leis an domhan mór.

Tá dhá sprioc le gníomh seachtrach i réimse an chirt:

  • cabhraíonn an tAE chun bunchearta agus luachanna bunúsacha a chosaint san AE ach ina theannta sin tacaíonn sé le hiad a chur chun cinn sa chuid eile den domhan. Áirítear cur chun cinn cearta an duine, dea-rialachas agus riail an dlí ar na cuspóirí polaitiúla atá le caidreamh seachtrach an AE i réimse an chirt.
  • Ní mór go mbíonn comhar breithiúnach agus comhar i réimse na mbunchearta ag gabháil leis na dlúthnaisc eacnamaíochta sa saol domhandaithe atá againn. Tá comhfhogasú leis an acquis maidir leis na breithiúna, comhar breithiúnach, bunchearta chomh maith le cumas dóthanach an acquis a chur i ngníomh mar réamhchoinníoll ballraíochta ag na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san AE iad.

Cuirtear comhar cirt i ngníomh trí dhlúthchomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus sa chreatlach um chomhpháirtíochtaí straitéiseacha. Ina theannta sin cuirtear i ngníomh é i gComhaontuithe Comhpháirtíochta agus Comhair. Is cuid de bheartais an AE um méadú agus comharsanacht é, chomh maith.

Léiríonn éagsúlacht na n-ionstraimí dlí a úsáidtear chun é a chur i ngníomh ilghnéitheacht na slite ina gcomhoibrítear: áirítear orthu comhaontuithe, dearbhuithe, pleananna gnímh, cruinnithe saineolaithe agus airí, monatóireacht agus meastóireacht chomh maith le cláir cúnaimh.

Ábhair cheartais ar Twitter