Διαδρομή πλοήγησης

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Επιβλητικό κτήριο με κίονες και μια υδρόγειο σε πρώτο πλάνο © Kheng Guan Toh, fotolia

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα προβλημάτων όπως η προστασία δεδομένων, η δίωξη των εγκληματιών ή η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη αποτελεσματικών απαντήσεων. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, όπου άνθρωποι, αγαθά, πληροφορίες και κεφάλαια διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα, η δικαστική συνεργασία πέραν της ευρωπαϊκής κλίμακας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει την ΕΕ να προστατεύει και να προωθεί τις αξίες της, και να συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο στόχος της εξωτερικής δράσης στον τομέα της δικαιοσύνης είναι διττός:

  • παράλληλα με τη συμβολή της στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών εντός της ΕΕ, στηρίζει επίσης την προώθησή τους στον υπόλοιπο κόσμο. Οι αντικειμενικοί πολιτικοί στόχοι των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ περιλαμβάνουν την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ορθής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου.
  • Οι στενοί οικονομικοί δεσμοί σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη χρειάζεται να συνοδεύονται από τη δικαστική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για χώρες που υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, η εναρμόνιση με το κεκτημένο στον τομέα της δικαιοσύνης, της δικαστικής συνεργασίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και η επαρκής ικανότητα εφαρμογής αυτού του κεκτημένου, αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη.

Η δικαστική συνεργασία εφαρμόζεται στην πράξη μέσω στενής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο πλαίσιο στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Ενσωματώνεται επίσης στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας της ΕΕ.

Οι ποικίλες μορφές που μπορεί να προσλάβει η συνεργασία αντανακλώνται στην ποικιλία των νομικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της: περιλαμβάνουν συμφωνίες, διακηρύξεις, σχέδια δράσης, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και υπουργών, παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και προγράμματα αρωγής.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter