Sti

Forbindelser med tredjelande

Stor bygning med søjler og en globus i forgrunden © Kheng Guan Toh, fotolia

Den grænseoverskridende karakter af emner som databeskyttelse, retsforfølgning af kriminelle eller bekæmpelse af narkotikahandel gør internationalt samarbejde helt afgørende for en effektiv indsats. I en globaliseret verden med fri bevægelighed for mennesker, varer, informationer og kapital på tværs af grænserne får samarbejdet om retlige anliggender uden for EU endnu større betydning.

I henhold til Traktaten om Den Europæiske Union skal EU i sit samarbejde med omverdenen værne om og fremme de europæiske værdier samt bidrage til beskyttelse af menneskerettighederne.

EU's udenrigsindsats inden for retlige anliggender tjener to formål:

  • Bidrage til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og værdier i EU og samtidig arbejde for at fremme disse i resten af verden. De politiske mål bag EU's eksterne forbindelser på dette område omfatter fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstaten.
  • De tætte økonomiske forbindelser i vores globaliserede verden skal følges op af et retligt samarbejde samt et samarbejde omkring grundlæggende rettigheder. For lande, der søger om optagelse i EU, er det en forudsætning, at de overtager EU's regelsæt for retsvæsen, retligt samarbejde og grundlæggende rettigheder samt at de har den fornødne kapacitet til at gennemføre regelsættet.

Samarbejdet inden for retlige anliggender finder sted i tæt samarbejde med internationale organisationer samt inden for rammerne af strategiske partnerskaber og partnerskabs- og samarbejdsaftaler. Samarbejdet indgår også som led i EU's udvidelses- og naboskabspolitik.

Samarbejdets mange forskellige former afspejles i de mange forskellige juridiske instrumenter, der bruges til at gennemføre det, heriblandt aftaler, erklæringer, handlingsplaner, ekspert- og ministermøder, tilsyn og evaluering samt bistandsprogrammer.

Retlige anliggender på Twitter