Cesta

Vztahy se třetími zeměmi

Impozantní budova se sloupy a v popředí zeměkoule © Kheng Guan Toh, fotolia

Vzhledem k přeshraniční povaze problémů, jako je ochrana údajů, trestní stíhání nebo boj proti obchodu s drogami, je pro zajištění účinné reakce důležitá mezinárodní spolupráce. V globalizovaném světě, kde se lidé, zboží, informace a kapitál volně pohybují přes hranice, je spolupráce v oblasti práva a spravedlnosti nad rámec EU stále důležitější.

Smlouva o Evropské unii zavazuje EU obhajovat a prosazovat její hodnoty a přispívat k ochraně lidských práv v jejích vztazích s okolním světem.

Vnější činnost v oblasti spravedlnost má dva cíle:

  • Jednak přispívá k ochraně základních práv a hodnot v EU, a jednak podporuje jejich prosazování ve zbytku světa. K politickým cílům vnějších vztahů EU v této oblasti patří prosazování lidských práv, řádná správa věcí veřejných a právní stát.
  • Úzké ekonomické vazby v globalizovaném světě je nutné doprovázet soudní spoluprací a spoluprací v oblasti základních práv. Předpokladem členství u zemí, které žádají o přistoupení do EU, je přizpůsobování podle acquis o soudnictví, soudní spolupráci a základních právech, a také dostatečná kapacita pro provádění acquis.

Soudní spolupráce se realizuje prostřednictvím úzké spolupráce s mezinárodními organizacemi a také v rámci strategických partnerství a dohod o partnerství a spolupráci. Je také součástí politiky EU v oblasti rozšiřování a sousedství.

Skutečnost, že formy spolupráce mohou být velmi rozmanité, se odráží v tom, že existuje celá řada využívaných právních nástrojů: patří sem dohody, prohlášení, akční plány, expertní a ministerská setkání, monitorování a hodnocení a také programy pomoci.

Justiční témata na Twitteru