Навигационна пътека

Отношения с трети страни

Внушителна сграда с колони и глобус на преден план © Kheng Guan Toh, fotolia

В контекста на трансграничното естество на проблемите, свързани със защитата на личните данни, съдебното преследване на криминално проявени лица или борбата с трафика на наркотици, международното сътрудничество е от основно значение за ефективното реагиране. В рамките на глобализирания свят на свободно движение на хора, стоки, информация и капитали, сътрудничеството в областта на правосъдието извън рамките на ЕС придобива още по-голяма важност.

Договорът за Европейския съюз задължава ЕС да утвърждава и популяризира своите ценности и да допринася за защитата на човешките права при взаимоотношенията си с останалия свят.

Целта на външните действия в областта на правосъдието е двупосочна:

  • Защитата на основните права и ценности на ЕС същевременно допринася за тяхното популяризиране в целия свят. Целите на ЕС в областта на външните отношения в тази сфера включват насърчаване на човешките права, добро управление и върховенство на закона.
  • Необходимо е тесните икономически връзки в глобализирания свят да бъдат съпроводени от сътрудничество в областта на правосъдието и на основните права. По отношение на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, хармонизирането на законодателството в областта на съдебната система, сътрудничеството в областта на правосъдието и на основните права, както и изграждането на достатъчен капацитет за прилагане на общностното законодателство са предварително условие за членство.

В практически план, сътрудничеството в областта на правосъдието се реализира в тясно взаимодействие с международни организации, както и в рамките на стратегически партньорства и споразумения за партньорство и сътрудничество. То представлява и елемент на политиките за разширяване и добросъседство на ЕС.

Многообразието от форми на сътрудничество намира отражение в ползваните разнообразни правни инструменти, сред които споразумения, декларации, планове за действие, срещи на експертно и министерско равнище, мониторинг и оценка, както и програми за подкрепа.

Политика в процес на изготвяне

Още новини

Правосъдни въпроси в Twitter