Navigatsioonitee

Meist

Õigusküsimuste peadirektoraat

Meie missioon on luua Euroopa õigusruum, mis tagab:

  • teie põhiõiguste austamise ELi ja liikmesriikide poolt (siseriiklikul tasandil);
  • võrdse kohtlemise olenemata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest ja seksuaalsest sättumusest;
  • teie isikuandmete kaitse kõikjal Euroopa Liidus;
  • juurdepääsu õigusabile juriidiliste probleemide korral kõikjal ELis
  • tarbijate kaitsmine ja nende mõjuvõimu suurendamine.

Lisateave õigusküsimuste peadirektoraadi kohta Valige lingiga seotud tõlked 

Läbipaistvus

Peadirektorid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.