Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή καταβάλλει άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων έργων ή οργανισμών που βοηθούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Τρόπος αίτησης επιχορηγήσεων: προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Οι προσκλήσεις αίτησης επιχορηγήσεων δημοσιεύονται με τη μορφή «προσκλήσεων υποβολής προτάσεων» στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμμάτων χρηματοδότησης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ.

Για να υποβάλετε αίτηση επιχορηγήσεων, απαντήστε στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που παρατίθενται εδώ: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΓΔ Δικαιοσύνης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  .

Αυτή η ενότητα παρέχει:

  • Έναν κατάλογο με ανοιχτές και περατωθείσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων;
  • Πλήρεις πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο απάντησης στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων;
  • Αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων μόλις είναι έτοιμα.

Πώς καταρτίζονται οι εκθέσεις για τις επιχορηγήσεις:

Οι εκθέσεις για τη χρήση επιχορηγήσεων πρέπει να καταρτίζονται με δομημένο και τυποποιημένο τρόπο. Τα εργαλεία και οι κανόνες κατάρτισης των εκθέσεων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με βάση το πρόγραμμα/έτος χορήγησης της επιχορήγησης, στην ενότητα:  Περατωθείσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Κανόνες για την προβολή των χρηματοδοτήσεων της ΓΔ Δικαιοσύνης, κοινοί για όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεωνpdf(653 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανά θέμα πολιτικής

Δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων - ανοιχτές επί του παρόντος (αν υπάρχουν) και περατωθείσες - σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής:

Προγράμματα χρηματοδότησης στο πεδίο της δικαιοσύνης

Περαιτέρω πληροφορίες για μεμονωμένα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης σχετικά με τη δικαιοσύνη Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .

Στις παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται οι σκοποί και οι στόχοι των προγραμμάτων, καθώς και ετήσιες εκθέσεις.