Sökväg

Jämställdhet

Leende företagare som står tillsammans © Yuri Arcurs, Fotolia

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar. Det började 1957 när principen om lika lön för lika arbete blev en del av Romfördraget.

EU:s insatser när det gäller att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har bidragit till att förändra många EU-medborgares liv till det bättre.

Även om EU fortfarande inte är jämställt har betydande framsteg gjorts de senaste årtiondena. Det beror framför allt på:

  • lagstiftningen om likabehandling,
  • jämställdhetsintegreringen (integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i all annan politik),
  • specifika åtgärder för kvinnors utveckling .

Ett par hoppingivande tendenser är det ökade antalet kvinnor på arbetsmarknaden och deras framsteg när det gäller bättre utbildning.

Men det finns fortfarande klyftor mellan könen, och på arbetsmarknaden är kvinnor fortfarande överrepresenterade i låglöneyrken och underrepresenterade i beslutsfattande positioner.

Strategin för jämställdhet mellan kvinnor och mänEnglish är Europeiska kommissionens arbetsprogram för jämställdhet för perioden 2010-2015. Det är ett omfattande ramverk där kommissionen förbinder sig att främja jämställdheten i all sin politik för följande prioriterade områden:

I strategin betonas jämställdhetens bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, och den stöder tillämpningen av ett jämställdhetsperspektiv i Europa 2020-strategin. Den bygger på prioriteringarna i kvinnostadgan och erfarenheterna från färdplanen för jämställdhet.

Framsteg rappporteras varje år och presenteras i en jämställdhetsrapport.

Rättsliga frågor på Twitter