Navigačný riadok

Rovnosť mužov a žien

Usmievajúci sa pracovníci stojaci pri sebe © Jurij Arcurs, Fotolia

Rovnosť medzi mužmi a ženami je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Datuje sa do roku 1957, kedy sa zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu stala súčasťou Rímskej zmluvy.

Úspechy Európskej únie pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi pomohli zmeniť k lepšiemu životy mnohých európskych občanov.

Hoci stále existujú rozdiely, EÚ v ostatných desaťročiach dosiahla veľký pokrok. To sa podarilo najmä vďaka:

  • právnym predpisom o rovnakom zaobchádzaní,
  • uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti (zaradeniu rodového hľadiska do všetkých ostatných politík),
  • osobitným opatreniam týkajúcim sa pokroku žien.

K povzbudivým trendom patrí aj zvýšenie počtu žien na trhu práce a ich pokrok v oblasti zabezpečenia lepšieho vzdelania a odbornej prípravy.

Na trhu práce však stále pretrvávajú rodové rozdiely. Ženy sú stále nadmerne zastúpené v horšie platených odvetviach a nedostatočne zastúpené v rozhodovacích funkciách.

Stratégia rovnosti žien a mužovEnglish predstavuje pracovný program Európskej komisie pre oblasť rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2010 - 2015. Ide o komplexný rámec, v ktorom sa Komisia zaväzuje presadzovať rovnosť žien a mužov vo všetkých politikách pri týchto tematických prioritách:

Stratégia kladie dôraz na prínos rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu a trvalo udržateľnému rozvoju a podporuje uplatňovanie dimenzie rodovej rovnosti v stratégii Európa 2020. Vychádza z priorít Charty žien a skúseností z Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov.

Každoročne sa vydáva správa o pokroku predstavená v Správe o rovnosti žien a mužov.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri