Kruimelpad

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Glimlachende zakenmensen in een cirkel © Yuri Arcurs, Fotolia

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een van de grondbeginselen van de EU. Al in 1957 werd het principe van gelijke beloning voor gelijk werk verankerd in het Verdrag van Rome.

De Europese Unie heeft al heel wat bereikt om de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te bevorderen. Dat heeft het leven van talloze Europese burgers ten goede veranderd.

Hoewel ongelijkheden nog steeds bestaan, heeft de EU de voorbije decennia veel vooruitgang geboekt. Dat is vooral te danken aan:

  • wetgeving tegen discriminatie;
  • 'gender mainstreaming' (de integratie van het genderaspect in het gehele beleid);
  • specifieke maatregelen ten gunste van vrouwen.

Enkele positieve ontwikkelingen zijn onder andere het grotere aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en hun vooruitgang in het volgen van beter onderwijs en betere opleiding.

Op veel gebieden bestaat echter nog steeds een genderkloof en vrouwen zijn op de arbeidsmarkten nog steeds oververtegenwoordigd in slechter betaalde sectoren en ondervertegenwoordigd in besluitvormingsposities.

In de Strategie voor gelijkheidEnglish van vrouwen en mannen wordt het werkprogramma op het gebied van gendergelijkheid van de Europese Commissie opgenomen voor de periode 2010-2015. Dat is een breed kader dat de Commissie aanzet om gendergelijkheid te bevorderen in al haar beleidslijnen voor de volgende thematische prioriteiten:

De strategie benadrukt hoe gendergelijkheid bijdraagt aan economische groei en duurzame ontwikkeling, en ondersteunt de implementatie van de gendergelijkheidsdimensie in de strategie Europa 2020. Die bouwt voort op de prioriteiten van het Vrouwencharter en op de ervaring van de Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Elk jaar wordt de geboekte vooruitgang beschreven en voorgesteld in een Rapport over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Justitie op Twitter