Navigācijas ceļš

Dzimumu līdztiesība

Smaidīgi darījumu cilvēki, kas stāv viens otram blakus © Yuri Arcurs, Fotolia

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Jau 1957. gadā Romas līgumā tika iekļauts princips, ka par vienādu darbu pienākas vienlīdzīgs atalgojums.

Eiropas Savienības sasniegumi, veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību, ir palīdzējuši uz labo pusi mainīt daudzu Eiropas iedzīvotāju dzīvi.

Lai gan joprojām sastopama nevienlīdzība, pēdējo desmitgažu laikā ES ir guvusi ievērojamus panākumus. Tas ir noticis, galvenokārt pateicoties:

  • tiesību aktiem, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi;
  • integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai (ar dzimumu līdztiesību saistīto aspektu iekļaušanai visās citās politikas jomās);
  • konkrētiem pasākumiem sieviešu atbalstīšanai.

Pie pozitīvām tendencēm var minēt , ka sieviešu skaita palielināšanos darba tirgū un viņu panākumus labākas izglītības un apmācības iegūšanā.

Tomēr dzimumu atšķirības joprojām pastāv un darba tirgū sievietes vēl joprojām ir vairāk pārstāvētas zemāk apmaksātajās nozarēs, bet nepietiekami pārstāvētas amatos, kuros tiek pieņemti lēmumi.

Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijaEnglish atspoguļo Eiropas Komisijas darba programmu attiecībā uz dzimumu līdztiesību laikposmam no 2010. gada līdz 2015. gadam. Tas ir vispusīgs dokuments, kurā Komisija apņemas sekmēt dzimumu līdztiesības iekļaušanu visās politikas jomās, ar šādām tematiskām prioritātēm:

Stratēģijā uzsvērts dzimumu līdztiesības ieguldījums ekonomiskajā izaugsmē un ilgtspējīgā attīstībā un atbalstīta dzimumu līdztiesības dimensijas iekļaušana stratēģijā "Eiropa 2020". Tās pamatā ir Sieviešu hartas prioritātes un Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā pieredze.

Par sasniegumiem ziņo katru gadu un ar tiem iepazīstina Ziņojumā par sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī