Cosán nascleanúna

Comhionannas inscne

Lucht gnó ina seasamh le chéile agus miongháire orthu © Yuri Arcurs, Fotolia

Is ceann de luachanna a ghabhann le bunú an Aontais Eorpaigh é an comhionannas. Tá a chuid fréamhacha ag dul siar go dtí an bhliain 1957, tráth ar glacadh le prionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhluacha mar chuid de Chonradh na Róimhe.

Ba chabhair an méid atá bainte amach ag an Aontas Eorpach i gcur chun cinn an chomhionannais idir mná agus fir chun athrú chun feabhais a chur ar shaol mórán Eorpach.

Bíodh agus go bhfuil neamh-chomhionannas ann i gcónaí tá dul chun cinn nach beag déanta ag an AE le 10 - 20 bliain anuas, a bhuíochas go háirithe do na nithe seo a leanas:

  • reachtaíocht um chóireáil chomhionann;
  • príomhshruthú inscne (an ghné inscne a chomhtháthú i ngach beartas eile);
  • sainbhearta ar mhaithe le cur chun cinn na mban.

Is ábhar misnigh é go bhfuil líon na mban sa margadh saothair tar éis dul i méid agus go bhfuil dul chun cinn déanta acu ar oideachas agus oiliúint níos fearr a áirithiú.

Mar sin féin tá bearnaí inscne ann i gcónaí agus maidir leis an margadh saothair, tá i bhfad níos mó mná ag obair sna hearnálacha ina n-íoctar pá íseal agus tá níos lú díobh i measc an lucht cinnteoireachta.

Seasann an Straitéis um chomhionannas idir mná agus firEnglish do chlár oibre an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh comhionannas inscne i leith na tréimhse 2010-2015. Is creatlach cuimsitheach í ina ngabhann an Coimisiún air féin comhionannas inscne a chur chun cinn i ngach ceann dá chuid beartas faoi na tosaíochtaí téamacha seo a leanas:

Sa Straitéis seo dírítear ar an tslí ina dtéann comhionannas inscne chun tairbhe d'fhorás eacnamaíoch agus d'fhorbairt inbhuanaithe. Tacaíonn sí le cur i ngníomh gné an chomhionannas inscne sa Straitéis Eoraip 2020 . Tá sé bunaithe ar thosaíochtaí Cairt na mBanEnglish agus ar an taithí atá faighte as an Treochlár le haghaidh comhionannais idir mná agus fir.

Tuairiscítear dul chun cinn gach aon bhliain agus léirítear é i Tuarascáil ar Chomhionannas idir mná agus fir.

Ábhair cheartais ar Twitter