Διαδρομή πλοήγησης

Ισότητα των φύλων

Άνθρωποι των επιχειρήσεων χαμογελαστοί και ενωμένοι © Yuri Arcurs, Fotolia

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγεται στο 1957, όταν η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία περιλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης.

Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών βοήθησαν να αλλάξουν οι ζωές πολλών ευρωπαίων πολιτών προς το καλύτερο.

Αν και κάποιες ανισότητες παραμένουν, η ΕΕ έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη στα ακόλουθα:

  • νομοθεσία για την ίση μεταχείριση·
  • ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (ένταξη της έμφυλης διάστασης σε όλες τις άλλες πολιτικές)·
  • ειδικά μέτρα για την πρόοδο των γυναικών.

Κάποιες ενθαρρυντικές τάσεις περιλαμβάνουν τον αυξημένο αριθμό γυναικών στην αγορά εργασίας και την πρόοδό τους στην εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ωστόσο, διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν, και στην αγορά εργασίας οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις.

Η Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρώνEnglish συνιστά το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2010-2015. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο δεσμεύει την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της για τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

Η στρατηγική υπογραμμίζει τη συμβολή της ισότητας των φύλων στην οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και υποστηρίζει την υλοποίηση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη στρατηγική "Ευρώπη 2020". Βασίζεται στις προτεραιότητες του Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικώνEnglish και την εμπειρία του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η πρόοδος καταγράφεται σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται σε μια Έκθεση περί της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter