Навигационна пътека

Равенство между половете

Усмихнати, делови хора в група © Юри Аркурс, Fotolia

Равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на Европейския съюз. Тя води началото си от 1957 г., когато принципът на равно заплащане за равен труд се превръща в елемент на Договора от Рим.

Постиженията на Европейския съюз в насърчаването на равенството между жените и мъжете допринесе се подобряването на живота на много европейски граждани.

Въпреки че неравенството все още не е изцяло изкоренено, през последните десетилетия ЕС бележи значим напредък, който се дължи основно на:

  • законодателството в областта на равното третиране;
  • политиката на джендър мейнстрийминг (интеграцията на перспективата, свързана с половата принадлежност във всички останали политики);
  • специфични мерки в подкрепа на жените.

Окуражаващите тенденции включват по-големия брой жени на пазара на труда и напредъка по отношение на възможностите им за по-добро образование и обучение.

Въпреки това, пропастта между половете продължава да бъде факт, а на пазара на труда жените продължават да съставляват огромен дял от работната сила в нископлатени сектори и да бъдат слабо представени на позиции, свързани с вземането на решения.

Стратегията за равенство между жените и мъжетеEnglish представлява работната програма на Европейската комисия в областта на равенството между половете за периода 2010-2015 г. Тя играе ролята на комплексна рамка, съгласно която Комисията поема ангажимент за насърчаване на равенството между половете във всички политики с цел постигане на следните тематични приоритети:

Стратегията подчертава приноса на равенството между половете за икономическия растеж и устойчивото развитие, подпомага реализирането на измерението, свързано с равенството между половете на Стратегия Европа 2020. Тя надгражда приоритетите, заложени в Хартата на жените и опита от изпълнението на Пътната карта за равенство между жените и мъжете.

По напредъка се докладва ежегодно в рамките на Доклад относно равенството между жените и мъжете.

Правосъдни въпроси в Twitter