Sökväg

Grundläggande rättigheter

EU bygger på värden som mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Att respektera och främja grundläggande rättigheter

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) samlar i en enda text alla personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som åtnjuts av personer inom EU.

Stadgan blev rättsligt bindande i hela EU i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft. EU:s institutioner måste respektera de rättigheter som fastställs i stadgan.

Stadgan gäller även EU-länderna men endast då de tillämpar EU-lagstiftningen.

Stadgans bestämmelser omfattar inte de befogenheter som anges i EU-fördragen. EU kan inte ingripa i frågor om grundläggande rättigheter på områden inom vilka den saknar befogenheter.

För övrigt kommer EU i och med Lissabonfördraget att ansluta sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheternaEnglish, vilket gör Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg behörig att granska EU-handlingar.

Genomförandet av stadgan

Kommissionen antog en strategi för ett effektivt genomförande av stadganpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançaisi oktober 2010. Detta syftar till att garantera att EU är oklanderligt när det gäller att upprätthålla de grundläggande rättigheterna.

Sedan 2010 har kommissionen, som ett ramverk för att övervaka utvecklingen, offentliggjort en årlig rapportom tillämpningen av stadgan.

Barns rättigheter

Främjande och skydd av barns rättigheter är två viktiga mål för EU, vilket Lissabonfördraget betonar ytterligare.

Genom att fastställa barns rättigheter

  • erkänner stadgan att EU:s politik som direkt eller indirekt påverkar barn ska utformas, genomföras och övervakas med hänsyn till principen om barnets bästa,
  • garanterar stadgan rätten till det skydd och den omvårdnad som behövs för barns välbefinnande,
  • erkänner stadgan behovet av att skydda barn från övergrepp, vanvård och kränkningar av deras rättigheter och från situationer som hotar deras välbefinnande.

Andra frågor som rör grundläggande rättigheter

I linje med genomförandet av stadgan främjar kommissionen kampen mot rasism och främlingsfientlighet, homofobi samt skyddet av personer som tillhör minoriteter.

Vid genomförandet av politiken för grundläggande rättigheter förlitar sig kommissionen på uppgifter och information som samlats in av byrån för grundläggande rättigheter.

Rättsliga frågor på Twitter