Navigačný riadok

Základné práva

EÚ je založená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín.

Dodržiavanie a presadzovanie základných práv

Charta základných práv Európskej únie (charta) spája do jedného textu všetky osobné, občianske, politické, ekonomické a sociálne práva, ktoré požívajú ľudia v rámci EÚ.

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa charta stala právne záväznou v celej EÚ. Inštitúcie EÚ musia rešpektovať práva zakotvené v charte.

Charta sa vzťahuje aj na krajiny EÚ, ale iba v prípade, keď uplatňujú právne predpisy EÚ.

Ustanovenia charty sa nevzťahujú na právomoci vymedzené v zmluvách o EÚ. EÚ nemôže zasahovať do základných práv v oblastiach, nad ktorými nemá žiadnu právomoc.

Prostredníctvom Lisabonskej zmluvy EÚ navyše pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právachEnglish, čím sa Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu stane príslušný na preskúmanie právnych aktov EÚ.

Uplatňovanie charty

V októbri 2010 prijala Komisia stratégiu účinného uplatňovania chartypdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa EÚ nedalo nič vytknúť v súvislosti s dodržiavaním základných práv.

Komisia už od roku 2010 vydáva výročnú správuo uplatňovaní charty, ktorá predstavuje rámec sledovania pokroku.

Práva detí

Presadzovanie a ochrana práv dieťaťa sú dva hlavné ciele EÚ, na ktoré sa v Lisabonskej zmluve kladie dodatočný dôraz.

Zakotvením práv dieťaťa charta:

  • uznáva, že politiky EÚ, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú detí, sa musia navrhovať, realizovať a monitorovať so zreteľom na zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa,
  • zaručuje právo na takú mieru ochrany a starostlivosti, aká je nevyhnutná pre blaho detí,
  • uznáva potrebu chrániť deti pred zneužívaním, zanedbávaním a porušovaním ich práv a situáciami, ktoré ohrozujú ich blaho.

Ďalšie otázky základných práv

Súbežne s uplatňovaním charty Komisia podporuje aj boj proti rasizmu a xenofóbii, homofóbii a ochranu príslušníkov menšín.

Pri uplatňovaní politiky základných práv sa Komisia spolieha na údaje a informácie zhromaždené Agentúrou pre základné práva.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri