Ścieżka nawigacji

Prawa podstawowe

UE opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poszanowanie i propagowanie praw podstawowych

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Karta) jest zbiorem wszystkich praw osobistych, obywatelskich, politycznych, gospodarczych i socjalnych przysługujących osobom w Unii Europejskiej.

Karta zaczęła obowiązywać w całej Unii wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Instytucje UE zobowiązane są do poszanowania praw określonych w Karcie.

Karta ma również zastosowanie do państw członkowskich, ale jedynie gdy wdrożą prawo UE.

Postanowienia Karty nie obejmują kompetencji określonych w traktatach UE. Unia nie może interweniować w sprawach dotyczących praw podstawowych, które nie są objęte zakresem jej kompetencji.

Ponadto, zgodnie z traktatem lizbońskim, UE przystąpi do europejskiej konwencji praw człowieka,pdf [295 KB] a tym samym Europejski Trybunał Praw Człowieka zyska kompetencje do dokonywania przeglądów aktów UE.

Wprowadzenie Karty w życie

Komisja przyjęła w październiku 2010 r. Strategię skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych. Ma ona na celu zagwarantowanie, że działania UE są nieskazitelne z punktu widzenia ochrony praw podstawowych.

Komisja publikuje od 2010 r. sprawozdania roczne ze stosowania Karty, które stanowią podstawę oceny postępów w tej dziedzinie.

Prawa dzieci

Propagowanie i ochrona praw dziecka są dwoma kluczowymi celami UE, na które traktat lizboński kładzie dodatkowy nacisk.

Chroniąc prawa dziecka, Karta:

  • uznaje, że każda polityka UE, która bezpośrednio lub pośrednio wywiera wpływ na sytuację dzieci, musi być opracowana, wdrażana i monitorowana z uwzględnieniem zasady zachowania najlepiej pojętego interesu dziecka;
  • gwarantuje prawo do ochrony i opieki koniecznej do zapewnienia dobra dziecka;
  • uznaje potrzebę chronienia dzieci przed nadużyciami, zaniedbaniami i naruszaniem ich praw oraz przed sytuacjami, w których zagrożone jest ich dobro.

Inne kwestie z zakresu praw podstawowych

Wdrażając Kartę, Komisja popiera walkę z rasizmem, ksenofobią i homofobią oraz ochronę osób należących do mniejszości.

Przy realizacji polityki z zakresu praw podstawowych Komisja opiera się na danych i informacjach zgromadzonych przez Agencję Praw Podstawowych.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze