Ścieżka nawigacji

Strona główna

Prawa podstawowe RSS

UE opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poszanowanie i propagowanie praw podstawowych

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Wybierz wersję językową tego linka  (Karta) jest zbiorem wszystkich praw osobistych, obywatelskich, politycznych, gospodarczych i socjalnych przysługujących osobom w Unii Europejskiej.

Karta zaczęła obowiązywać w całej Unii wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Wybierz wersję językową tego linka . Instytucje UE zobowiązane są do poszanowania praw określonych w Karcie.

Karta ma również zastosowanie do państw członkowskich, ale jedynie gdy wdrożą prawo UE.

Postanowienia Karty nie obejmują kompetencji określonych w traktatach UE. Unia nie może interweniować w sprawach dotyczących praw podstawowych, które nie są objęte zakresem jej kompetencji.

Ponadto, zgodnie z traktatem lizbońskim, UE przystąpi do europejskiej konwencji praw człowieka,pdf a tym samym Europejski Trybunał Praw Człowieka zyska kompetencje do dokonywania przeglądów aktów UE.

Wprowadzenie Karty w życie

Komisja przyjęła w październiku 2010 r. Strategię skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Ma ona na celu zagwarantowanie, że działania UE są nieskazitelne z punktu widzenia ochrony praw podstawowych.

Komisja publikuje od 2010 r. sprawozdania roczne Wybierz wersję językową tego linka  ze stosowania Karty, które stanowią podstawę oceny postępów w tej dziedzinie.

Prawa dzieci

Propagowanie i ochrona praw dziecka Wybierz wersję językową tego linka  są dwoma kluczowymi celami UE, na które traktat lizboński kładzie dodatkowy nacisk.

Chroniąc prawa dziecka, Karta:

  • uznaje, że każda polityka UE, która bezpośrednio lub pośrednio wywiera wpływ na sytuację dzieci, musi być opracowana, wdrażana i monitorowana z uwzględnieniem zasady zachowania najlepiej pojętego interesu dziecka;
  • gwarantuje prawo do ochrony i opieki koniecznej do zapewnienia dobra dziecka;
  • uznaje potrzebę chronienia dzieci przed nadużyciami, zaniedbaniami i naruszaniem ich praw oraz przed sytuacjami, w których zagrożone jest ich dobro.

Inne kwestie z zakresu praw podstawowych

Wdrażając Kartę, Komisja popiera walkę z rasizmem, ksenofobią i homofobią Wybierz wersję językową tego linka  oraz ochronę osób należących do mniejszości Wybierz wersję językową tego linka .

Przy realizacji polityki z zakresu praw podstawowych Komisja opiera się na danych i informacjach zgromadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Wybierz wersję językową tego linka .