Kruimelpad

Grondrechten

De EU is gegrondvest op de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, orde en respect voor mensenrechten, waaronder de rechten van mensen die tot minderheden behoren.

Grondrechten respecteren en bevorderen

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (het handvest) verenigt alle persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van EU-burgers in één tekst.

Het handvest werd wettelijk bindend in de hele EU toen het Verdrag van Lissabon in werking trad. De EU-instellingen moeten de rechten uit het handvest respecteren.

Het handvest geldt ook voor EU-landen, maar alleen als die de EU-wetgeving uitvoeren.

De bepalingen in het handvest kunnen de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de EU-verdragen, niet uitbreiden. De EU kan niet tussenkomen in kwesties op het gebied van grondrechten in domeinen waarin ze niet bevoegd is.

Bovendien aanvaardt de EU met het Verdrag van Lissabon het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mensEnglish, waardoor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg bevoegd wordt om EU-besluiten te herzien.

Uitvoering van het handvest

In oktober 2010 heeft de Commissie een strategie voor de effectieve implementatie van het handvestpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançaisaangenomen. Die moet garanderen dat de EU de grondrechten onberispelijk handhaaft.

Als kader om de vooruitgang op te volgen, publiceert de Commissie sinds 2010 een jaarlijks verslagover de toepassing van het handvest.

Kinderrechten

De bevordering en bescherming van de rechten van het kind zijn twee belangrijke doelstellingen van de EU waar het Verdrag van Lissabon nog meer aandacht op vestigt.

Het verdrag legt de rechten van het kind vast en:

  • erkent dat EU-beleidslijnen die direct of indirect een impact hebben op kinderen, ontworpen, uitgevoerd en opgevolgd moeten worden in het belang van het kind;
  • garandeert het recht op de nodige bescherming en zorg voor het welzijn van kinderen;
  • erkent de noodzaak om kinderen te beschermen tegen misbruik, verwaarlozing en schending van hun rechten, en tegen situaties waarin hun welzijn in gevaar komt.

Andere kwesties inzake grondrechten

In lijn met de uitvoering van het handvest bevordert de Commissie de strijd tegen racisme en xenofobie, homofobie en de bescherming van personen die tot minderheden behoren.

Bij de uitvoer van het beleid op het gebied van grondrechten vertrouwt de Commissie op de gegevens en informatie van het Bureau voor de Grondrechten.

Justitie op Twitter