Navigācijas ceļš

Pamattiesības

ES pamatā ir tādas vērtības kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

Pamattiesību ievērošana un sekmēšana

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk tekstā - harta) ir apkopotas visas personīgās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kādas piemīt ES iedzīvotājiem.

Šī harta kļuva juridiski saistoša visā ES, tiklīdz stājās spēkā Lisabonas līgums. ES iestādēm ir jāievēro hartā minētās tiesības.

Harta attiecas arī uz ES valstīm, tomēr tikai gadījumā, ja tās īsteno ES tiesības.

Hartas noteikumi neattiecas uz kompetencēm, kas noteiktas saskaņā ar ES līgumiem. ES nevar ietekmēt pamattiesību jautājumus jomās, kas nav tās kompetencē.

Jāatzīmē, ka, pieņemot Lisabonas līgumu, ES pievienosies Eiropas Cilvēktiesību konvencijaiEnglish, tādējādi Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā būs kompetenta izskatīt ES darbību.

Hartas īstenošana

2010. gada oktobrī Eiropas Komisija pieņēma stratēģiju hartas efektīvai īstenošanaipdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Tās mērķis ir nodrošināt ES nevainojamu rīcību pamattiesību jomā.

Lai uzraudzītu virzību šajā jautājumā, Komisija no 2010. gada publicē gada pārskatupdf par hartas piemērošanu.

Bērnu tiesības

Divi no ES pamatmērķiem ir bērnu tiesību aizsardzība un sekmēšana; tas ir apstiprināts arī Lisabonas līgumā.

Rūpējoties par bērnu tiesībām, harta:

  • atzīst, ka ES politika, kas tieši vai netieši ietekmē bērnus, jāizstrādā, jāīsteno un jāuzrauga pēc principa, kurā vislabākajā veidā ievērotas bērnu intereses;
  • garantē tiesības uz tādu aizsardzību un aprūpi, kas vajadzīga bērnu labklājības nodrošināšanai;
  • apzinās, ka bērni ir jāaizsargā pret to tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, neievērošanu un pārkāpšanu, kā arī jāaizsargā situācijās, kas apdraud viņu labklājību.

Citi pamattiesību jautājumi

Īstenojot hartu, Eiropas Komisija veicina rasisma, ksenofobijas un homofobijas apkarošanu un minoritāšu aizsardzību.

Pamattiesību politikas īstenošanas vajadzībām Eiropas Komisija izmanto datus un informāciju, ko apkopojusi Pamattiesību aģentūra.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī