Navigacijski put

Temeljna prava

EU je utemeljena na vrijednostima kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina zakona i poštivanje ljudskih prava, uključujući i prava osoba koji pripadaju nacionalnim manjinama.

Poštivanje i promicanje temeljnih prava

Zahvaljujući Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja), sva osobna, građanska, politička, gospodarska i društvena prava koja uživaju ljudi iz EU sažeta su u jedinstven tekst.

Povelja je postala pravno obvezujuća u EU od onog trenutka kada je stupio na snagu Lisabonski ugovor. EU institucije moraju poštivati prava predviđena Poveljom.

Povelja se također primjenjuje u zemljama EU, ali tek kada započnu s provedbom EU zakona.

Odredbe povelje ne primjenjuju na nadležnosti koje su definirane Ugovorima EU. EU se ne može miješati u pitanja temeljnih prava u područjima za koje nije nadležna.

Štoviše, stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora, EU se pridružila potpisnicama Europske konvencije o ljudskim pravimaEnglish, proglašavajući Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu nadležnim za preispitivanje EU propisa.

Provedba Povelje

Komisija je usvojila i strategiju za djelotvornu provedbu Poveljepdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais [64 KB] u listopadu 2010. Njen je cilj osigurati da nikakve zamjerke ne idu na teret EU po pitanju poštivanja temeljnih prava. Komisija je, stoga, počela sve više pažnje posvećivati analiziranju utjecaja novih zakonskih prijedloga na temeljna prava. Naime, Komisija je usvojila Operativne smjernice Komisije o razmatranju temeljnih prava prilikom analiziranja utjecaja.pdf(144 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice 

Od 2010. godine, u okviru provedbe postupka nadziranja, Komisija je objavila godišnje izvješće o primjeni Povelje.

Prava djeteta

Promocija i zaštita prava djeteta predstavljaju dva ključna cilja EU koja su posebno istaknuta u Lisabonskom ugovoru.

Poštivanjem prava djeteta, Povelja:

  • zahtjeva da EU politike, koje se izravno ili neizravno tiču djece, moraju biti osmišljene, provedene i nadzirane poštujući načelo što je u najboljem interesu djeteta;
  • jamči pravo na odgovarajuću zaštitu i njegu u mjeri koja je dovoljna za dobrobit djeteta;
  • ističe potrebu da se djeci pruži zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i povrede njihovih prava, i situacija u kojima se dovodi njihova osobna dobrobit u opasnost.

Ostali problemi vezani uz temeljna prava

Provedbom Povelje, Komisija se zalaže i za borbu protiv rasizma i ksenofobije, homofobije i za zaštitu ljudi koji pripadaju manjinama.

Kod provedbe politike temeljnih prava, Komisija se oslanja na podatke i informacije koje prikuplja Agencija za temeljna prava.

Pravosudne teme na Twitteru