Cosán nascleanúna

Cearta bunúsacha

Tá an AE bunaithe ar na luachanna seo: dínit an duine, saoirse, daonlathas, comhionannas, riail an dlí agus meas ar chearta an duine, cearta daoine ar bhaill de mhionlaigh iad san áireamh.

Meas a léiriú ar chearta bunúsacha agus iad a chur chun cinn

I gCairt na gCearta Bunúsacha de chuid an Aontais Eorpaigh (an Chairt) tugtar le chéile in aon téacs amháin na cearta pearsanta, sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta ar fad atá ag daoine san AE.

Tá an Chairt ina ceangal dlí ar fud an AE ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm. Ní mór d'institiúidí an AE na cearta atá cumhdaithe sa Chairt a urramú.

Baineann an Chairt le tíortha an AE chomh maith ach amháin má chuireann siad dlí an AE chun feidhme.

Ní bhaineann forálacha na Cairte le hinniúlachtaí mar atá siad sonraithe i gConarthaí an AE. Ní féidir leis an AE cur isteach ar shaincheisteanna faoi chearta bunúsacha i réimsí nach bhfuil aon inniúlacht aige orthu.

De bhreis air seo géillfidh an AE don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an DuineEnglishde thoradh ar Chonradh Liospóin. Dá bhrí sin tugtar inniúlacht don Chúirt Eorpach um Chearta an Duine i Strasbourg athbhreithniú a dhéanamh ar achtanna an AE.

An Chairt a chur i ngníomh

Ghlac an Coimisiún le straitéis chun an Chairt a chur i ngníomh go héifeachtachpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançaisi mí Dheireadh Fómhair 2010. Is é is cuspóir don straitéis seo ná ráthaíocht a thabhairt nach dteipfidh ar an AE choíche na cearta bunúsacha a chosaint.

Mar chreatlach le haghaidh monatóireachta ar dhul chun cinn foilsíonn an AE tuarascáil bhliantúil ar fheidhmiú na Cairte ó 2010 ar aghaidh.

Cearta Leanaí

Is dhá phríomhchuspóir an AE iad cearta leanaí a chur chun cinn agus a chosaint. Tá breis béime á cur ar an gcuspóir seo i gConradh Liospóin.

Trí chearta leanaí a chumhdach sa Chairt:

  • aithnítear nach mór beartais de chuid an AE a bhaineann le leanaí go díreach nó go neamhdhíreach a cheapadh, a chur i ngníomh agus nach mór monatóireacht a dhéanamh orthu de réir prionsabal an leasa is fearr don leanbh;
  • ráthaítear an ceart chun na cosanta agus an chúraim siúd atá riachtanach ar mhaithe le leas leanaí;
  • aithnítear gur gá leanaí a chosaint ar dhrochíde, ar fhaillí agus ar shárú a gcearta agus ar chásanna a chuireann a leas i mbaol.

Saincheisteanna eile maidir le Cearta Bunúsacha

De réir cur i ngníomh na Cairte tá an comhrac in aghaidh ciníochais agus seineafóibe agus in aghaidh homafóibe chomh maith le cosaint daoine a bhaineann le mionlaigh á chur chun cinn ag an gCoimisiún.

Agus an beartas um Chearta Bunúsacha á chur i ngníomh ag an gCoimisiún téann sé ar iontaoibh na sonraí agus na faisnéise atá cnuasaithe ag an nGníomhaireacht um Chearta Bunúsacha.

Ábhair cheartais ar Twitter