Navigointipolku

Etusivu

Perusoikeudet RSS

EU perustuu ihmisarvon, vapauden, demokratian ja yhdenvertaisuuden arvoihin, oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mukaan luettuina vähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa Näytä edellisen linkin kieliversiot  esitetään samassa asiakirjassa kaikki EU:n alueella asuvien ihmisten yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset oikeudet.

Lissabonin sopimuksen Näytä edellisen linkin kieliversiot  astuttua voimaan perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova kaikkialla EU:ssa. EU:n toimielinten on noudatettava perusoikeuskirjassa mainittuja perusoikeuksia.

Myös jäsenvaltioiden on noudatettava perusoikeuskirjaa silloin, kun ne soveltavat ja panevat täytäntöön Euroopan unionin lakeja.

Perusoikeuskirjan määräykset eivät vaikuta EU:n perussopimuksissa määriteltyyn unionin toimivaltaan. EU ei voi puuttua ihmisoikeuskysymyksiin alueilla, joilla sillä ei ole toimivaltaa.

Lisäksi Lissabonin sopimus mahdollistaa unionin liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen English , mikä ulottaa Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan EU-säädösten valvontaan.

Perusoikeuskirjan täytäntöönpano

Komissio hyväksyi Euroopan unionin strategian perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön English Deutsch français pdf lokakuussa 2010. Strategian tavoitteena on taata, että EU turvaa perusoikeudet moitteettomasti.

Edistyksen seuraamiseksi komissio on julkaissut vuosikertomuksen Näytä edellisen linkin kieliversiot perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta vuodesta 2010 lähtien.

Lasten oikeudet

Lapsen oikeuksien Näytä edellisen linkin kieliversiot  edistäminen ja suojelu ovat EU:n kaksi päätavoitetta, joita Lissabonin sopimus on entisestään vahvistanut.

Vahvistamalla lapsen oikeuksia perusoikeuskirja:

  • tunnustaa, että lapsiin joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavien EU:n politiikkojen suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa on otettava huomioon lapsen etua koskeva periaate,
  • takaa lapsen oikeuden hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon,
  • tunnustaa tarpeen suojella lapsia pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä ja heidän oikeuksiensa loukkaamiselta sekä tilanteilta, jotka vaarantavat heidän hyvinvointinsa.

Muut perusoikeuskysymykset

Perusoikeuskirjan täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti komissio edistää taistelua rasismia, muukalaisvihaa Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja homofobiaa Näytä edellisen linkin kieliversiot  vastaan sekä vähemmistöihin Näytä edellisen linkin kieliversiot  kuuluvien henkilöiden suojelua.

Perusoikeuspolitiikan täytäntöönpanoa varten komissio tukeutuu perusoikeusviraston Näytä edellisen linkin kieliversiot  keräämiin tietoihin.