Navigatsioonitee

Põhiõigused

Euroopa Liidu põhiväärtused on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste (sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate inimeste õiguste) austamine.

Põhiõiguste austamine ja edendamine

Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse (harta) on koondatud kõik ELi elanike isiklikud, kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused.

Harta muutus kõikjal Euroopa Liidus õiguslikult siduvaks Lissaboni lepingu jõustumisega. ELi institutsioonid peavad austama hartas sätestatud õigusi.

Ühtlasi kehtib harta ka ELi liikmesriikide suhtes, kuid ainult ELi õigusaktide rakendamisel.

Harta sätted ei laienda liidu pädevust, mis on määratletud ELi aluslepingutega. EL ei või sekkuda põhiõigustega seotud küsimustesse valdkondades, mis ei kuulu tema pädevusse.

Lissaboni lepinguga liitub EL Euroopa inimõiguste konventsioonigaEnglish, mille kohaselt saab Strasbourg'is tegutsev Euroopa Inimõiguste Kohus pädevuse kontrollida ELi õigusakte.

Harta rakendamine

Oktoobris 2010 võttis komisjon vastu harta tõhusa rakendamise strateegiapdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Selle eesmärk on tagada ELi laitmatu tegevus põhiõiguste kohaldamisel.

Edusammude jälgimiseks on komisjon alates 2010. aastast avaldanud aastaaruandeharta rakendamise kohta.

Laste õigused

Lapse õiguste edendamine ja kaitsmine on ELi kaks olulist eesmärki, mille tähtsust on veelgi rõhutatud Lissaboni lepingus.

Laste õiguste jäädvustamisega hartas:

  • tunnistatakse, et otseselt või kaudselt lapsi mõjutava ELi poliitikakavandamisel, rakendamisel ja kontrollimisel tuleb arvesse võtta laste parimate huvide põhimõtet;
  • tagatakse õigus kaitsele ja hoolitsusele, mis on vajalik laste heaoluks;
  • tunnistatakse vajadust kaitsta lapsi väärkohtlemise, hooletussejätmise ja nende õiguste rikkumise ning nende heaolu ohustavate olukordade eest.

Muud põhiõigustega seotud küsimused

Kooskõlas harta rakendamisega edendab komisjon võitlust rassismi, ksenofoobia ja homofoobia vastu ning vähemuste hulka kuuluvate inimeste kaitset.

Põhiõiguste poliitika rakendamisel toetub komisjon Põhiõiguste Ameti kogutud andmetele ja teabele.

Õigusteemad Twitteris