Διαδρομή πλοήγησης

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

Σεβασμός και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης) συγκεντρώνει σε ενιαίο κείμενο όλα τα προσωπικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι άνθρωποι εντός της ΕΕ.

Ο Χάρτης κατέστη νομικά δεσμευτικός στο σύνολο της ΕΕ με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Τα όργανα της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να σέβονται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτόν.

Ο Χάρτης ισχύει επίσης στις χώρες της ΕΕ, μόνο όμως κατά την εφαρμογή διατάξεων κοινοτικού δικαίου.

Οι ρυθμίσεις του Χάρτη δεν επεκτείνονται στις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις συνθήκες της ΕΕ. Η ΕΕ δεν μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε τομείς όπου δεν διαθέτει αρμοδιότητα.

Επιπλέον, με τη συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΕ θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνEnglish, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου αρμόδιο για τον έλεγχο πράξεων της ΕΕ.

Εφαρμογή του Χάρτη

Η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2010 μια στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτηpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Με αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανεπίληπτης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την ΕΕ.

Ως πλαίσιο εργασίας για τον έλεγχο της σχετικής προόδου, η Επιτροπή δημοσιεύει από το 2010 ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη.

Δικαιώματα των παιδιών

Η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελούν δύο βασικούς στόχους της ΕΕ, στους οποίους έχει δοθεί περαιτέρω έμφαση από τη συνθήκη της Λισαβόνας.

Κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα του παιδιού, ο Χάρτης:

  • αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ με άμεση ή έμμεση επιρροή στα παιδιά πρέπει να χαράζονται, να υλοποιούνται και να παρακολουθούνται λαμβάνοντας υπ' όψιν την αρχή του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού·
  • εγγυάται το δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωση των παιδιών·
  • αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των παιδιών από κακομεταχείριση, παραμέληση και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, καθώς και καταστάσεις που διακυβεύουν την καλή διαβίωσή τους.

Άλλα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ευθυγραμμιζόμενη με την εφαρμογή του Χάρτη, η Επιτροπή προωθεί τον αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και της ομοφοβίας, και την προστασία των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

Κατά την εφαρμογή της πολιτικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Επιτροπή στηρίζεται στα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter