Sti

Grundlæggende rettigheder

EU's kerneværdier er menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder, herunder mindretals rettigheder.

Respektere og fremme grundlæggende rettigheder

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) samler de personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, der gælder for alle, som opholder sig inden for EU's grænser, i én tekst.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev EU's charter om grundlæggende rettigheder juridisk bindende i hele EU. EU's institutioner skal overholde de rettigheder, der er fastlagt i chartret.

Chartret finder kun anvendelse på i EU-landene, når de gennemfører EU-retten.

Chartrets bestemmelser udvider ikke EU's kompetencer ifølge traktaterne. EU kan ikke behandle sager om grundlæggende rettigheder på områder, der ikke falder ind under EU's kompetence.

Med Lissabontraktaten tiltræder EU endvidere den europæiske menneskerettighedskonventionEnglish, og dermed har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg kompetence til at behandle sager om EU-retsakter.

Gennemførelse af chartret

Kommissionen vedtog i oktober 2010 en strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartretpdf [64 KB] EnglishDeutsch (de)français. Denne strategi skal sikre, at EU's handling er ulastelig, hvad angår overholdelsen af grundlæggende rettigheder.

Kommissionen har siden 2010 offentliggjort en årsberetningom anvendelsen af chartret for at overvåge de fremskridt, der gøres.

Børns rettigheder

Fremme og beskyttelse af børns rettigheder er to centrale EU-mål, som der lægges større vægt på i Lissabontraktaten.

Børns rettigheder er nedfældet i chartret, der:z

  • anerkender, at EU-politikker, der direkte eller indirekte berører børn skal udformes, gennemføres og overvåges under hensyntagen til princippet om barnets tarv
  • garanterer retten til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for børns trivsel
  • anerkender behovet for at beskytte børn mod misbrug, forsømmelse og krænkelse af deres rettigheder og mod situationer, der udgør en fare for deres trivsel.

Grundlæggende rettigheder på andre områder

Kommissionen fremmer på linje med gennemførelsen af chartret bekæmpelse af racisme og fremmedhad, homofobi og beskyttelse af mindretal.

I Kommissionens gennemførelse af politikken om grundlæggende rettigheder anvendes data og oplysninger, der er indsamlet af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

Retlige anliggender på Twitter