Cesta

Základní práva

EU je založena na zásadách lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a respektování lidských práv, a to i práv osob patřících k menšinám.

Respektování a prosazování základních práv

Listina základních práv Evropské unie (Listina) shrnuje do jednoho textu veškerá osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva, která požívají lidé v EU.

Listina se v celé EU stala právně závaznou tím, že v platnost vstoupila Lisabonská smlouva. Instituce EU musí respektovat práva zakotvená v Listině.

Listina se vztahuje také na země EU, ale pouze v případě, že provádějí právní předpisy EU.

Ustanovení listiny nezasahují do pravomocí, jak je definováno ve Smlouvách o EU. EU nemůže zasahovat do otázek základních práv v oblastech, které nejsou v její pravomoci.

Mimoto na základě Lisabonské smlouvy se EU připojí k Evropské úmluvě o lidských právechEnglish, čímž Evropský soud pro lidská práva získá pravomoc přezkoumávat akty EU.

Provádění Listiny

V říjnu 2010 přijala Komise strategii účinného uplatňování Listinypdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Má být zárukou toho, že EU bude beze zbytku prosazovat základní práva.

Od roku 2010 vydává Komise výroční zprávu, která má sloužit jako rámec pro sledování pokroku v oblasti uplatňování Listiny.

Práva dětí

Ke dvěma klíčovým cílům EU, na něž Lisabonská smlouva také klade důraz, patří prosazování a ochrana práv dítěte.

Tím, že zahrnuje práva dítěte, Listina:

  • uznává, že politiky EU, které mají přímý nebo nepřímý dopad na děti, musí být vytvářeny, prováděny a monitorovány tak, aby braly v úvahu princip nejlepších zájmů dítěte;
  • zaručuje právo na takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro blaho dětí;
  • uznává nutnost chránit děti před zneužíváním, zanedbáváním a porušováním jejich práv, a také před situacemi, které ohrožují jejich blaho.

Další otázky týkající se základních práv

V souladu s prováděním Listiny podporuje Komise boj proti rasismu a xenofobii, homofobii a ochranu osob patřících k menšinám.

Při provádění politiky základních práv se Komise opírá o údaje a informace, které shromažďuje Agentura pro základní práva.

Justiční témata na Twitteru